تاريخچه مرور همتايان سردبيري در چاپ مقالات علمي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 16 - شماره 12

نوع مقاله: Original Article
چكيده: چاپ مقالات علمي از سابقه نسبتاً ديرينه‌ي 350 ساله برخوردار است[1]. با اين وجود، مرور همتايان سردبيري در چاپ مقالات علمي از سابقه كوتاهتري برخوردار مي‌باشد. شواهد موجود نشان مي‌دهند كه دو مجله معتبر Science  و JAMA در دهه 1940 ميلادي و مجله معتبر Nature از سال 1967 ميلادي به طور رسمي از مرور همتايان سردبيري استفاده كرده‌اند [2]. اگرچه تا كنون ايرادات متعددي به فرايند مرور همتايان سردبيري وارد شده است، اما هنوز اين روش بررسي، در اغلب مجلات علمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد [3].
مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نيز از بدو تأسيس خود از فرايند مرور همتايان سردبيري نهايت استفاده را كرده است. داوراني كه در طي اين چند سال، در نهايت دقت و بدون چشمداشت، وقت گرانبهاي خود را در اختيار مجله قرار داده‌اند، شايسته تقدير مي‌باشند. بنابراين، از اين به بعد سالانه در آخرين شماره مجله، فهرست اسامي اين همكاران فرهيخته كه در طي سال گذشته با مجله همكاري نموده‌اند، به زيور طبع آراسته خواهد شد.
كلمات كليدي: Science ، JAMA ، Nature