بررسي مقايسه‌اي ظرفيت حافظه فعال و توانايي حل مسئله بين زنان شيمي‌درماني شده بقاء يافته از سرطان پستان با افراد سالم

پژوهش سلامت (دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله)

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه‌اي ظرفيت حافظه فعال و توانايي برنامه‌ريزي و حل مسئله در زنان بقاءيافته از سرطان پستان داراي سابقه شيمي‌درماني با همتايان غير مبتلاء به سرطان انجام گرديد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع پژوهش‌هاي علي مقايسه‌اي بود كه در آن زنان قطع درمان شده از سرطان پستان داراي سابقه شيمي‌درماني به همراه 65 نفر از همتايان غير مبتلاء بدون سابقه بيماري‌هاي مزمن، به روش نمونه‌گيري در دسترس، از بخش آنكولوژي بيمارستان در سال هاي 1395-1394 انتخاب شدند. سپس با تكميل مقياس اضطراب-افسردگي، آزمون‌هاي عصب‌شناختي حافظه فعال ان‌بك و برج لندن اطلاعات به دست آمد. داده‌هاي به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و به كمك نرم افزار SPSS مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته‌ها: در كل 130 نفر در دو گروه سالم و شيمي درماني شده مورد بررسي قرار گرفتند (65=N). نتايج حاصله نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در تمامي شاخص‌هاي مربوط به آزمون ان‌بك (0/008=P) (ميانگين پاسخ‌هاي صحيح و زمان كل آزمون) و برج لندن (تعداد حركات (0/001=P)، زمان برنامه‌ريزي (0/008=P) و زمان تفكر (0/001=P)) بين افراد بقا يافته از سرطان با افراد سالم بود.
نتيجه‌گيري: نتايج بيانگر وجود مشكلات در حافظه فعال و توانايي حل مسئله و برنامه‌ريزي زنان بقاء يافته از سرطان پستان داراي سابقه شيمي‌درماني نسبت به همتايان غير مبتلاء بود. به دليل ثبات اثرات ناشي از شيمي‌درماني بر كاركردهاي مغزي زنان بقاء يافته از سرطان پستان، پيشنهاد مي گردد متخصصان حوزه بهداشت در كنار روند پيگيري‌هاي جسمي پس از درمان، در جهت كاهش اين مشكلات نيز اقدام نمايند.
Comparative Study of Active Memory Capacity and Problem Solving Ability among Chemotherapy-Survived Women from Breast Cancer with Healthy Subjects
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: The aim of this study was the evaluation of working memory capacity, planning and problem-solving ability in women survivors of breast cancer compare with healthy subjects.
Materials and Methods: In this causal-comparative study, women survivors of breast cancer with history of chemotherapy along with healthy women without any history of chronic diseases using available sampling method and were selected. Data were collected using demographic characteristics questionnaire, anxiety and depression tests; Tower of London (and N-Back tests. Finally data were analyzed by SPSS software via independent t test.
Results: The results were shown significant differences in all indicators of N-back (P=0.001) (average of correct answers and total test time) and the Tower of London test (number of movements (P=0.001), planning time (P=0.008) and thinking time (P=0.001)) in chemotherapy group compare with healthy subjects.
Conclusion: The results were indicated on problems in active memory and the ability to solving problem and planning among the survivals of breast cancer with a history of chemotherapy compared to non-affected counterparts. Due to the stability of effects of chemotherapy on brain functions, health professionals should follow-up side effect after treatment, in order to reduce these problems.