بررسي ميزان درك اعضاي خانواده بيمار از نقش هاي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني شهيد رجايي

مجله علمي پژوهان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: سابقه و هدف: پرستاران نقش بي­ همتايي در حمايت خانواده و كمك به آن­ها در سازگاري با موقعيت استرس زا دارند. پرستاران نيازمند آگاهي از انتظارات اعضاي خانواده بيمار از نقش خود هستند تا بتوانند سياست مؤثر حمايت از اعضاي خانواده را اجرا نموده و رضايت­مندي اعضاي خانواده را به حداكثر برسانند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان درك اعضاي خانواده بيمار از نقش­ هاي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه كه بوسيله اعضاي خانواده درك شده بود.
مواد و روش­ ها: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي- تحليلي‌ بود. در اين مطالعه تعداد 302 نفر از اعضاي خانواده بيماران بستري در بخش­هاي مختلف مراقبت ويژه مركز قلب و عروق شهيد رجايي به صورت در دسترس‌ انتخاب شدند. براي جمع ­آوري اطلاعات، از پرسشنامه درك اعضاي خانواده از  انتظارات نقش رفتاري/ درك نقش انجام شده اقتباس شده از پرسشنامه درك پرستاران از نقش خود در برابر اعضاي خانواده هيكي و لواندسكي استفاده شد. با استفاده از آزمون­ هاي آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آزمون­ هاي تحليلي (آناليز واريانس يك طرفه و تي مستقل) جهت آناليز داده‌ها استفاده شد.
يافته­ ها: نتايج نشان داد كه برآورده شدن انتظارات اعضاي خانواده از نقش پرستار مناسب بود و بيشتر اعضاي خانواده­ ها نقش پرستاران بخش مراقبت ويژه را مثبت مي دانستند.
نتيجه ­گيري: نتايج مطالعه نشان داد اگرچه درك اعضاي خانواده از نقش پرستاران مثبت بود و بين برخي انتظارات اعضاي خانواده و عملكرد پرستاران بخش ويژه اختلاف معني­ داري وجود داشت اما پرستاران بخش مراقبت ويژه بايد آگاهي خود از انتظارات اعضاي خانواده بيماران را افزايش دهند.
Evaluation of patients' family members' perceptions of the roles of nurses in intensive care units in Shahid Rajaee Educational, Research and Therapeutic Center
Article Type: Original Article
Abstract: Background and Objectives: Nurses play a unique role in supporting and contributing to families to adaopt with strerssful situations. Nurses play a unique role in supporting and contributing to families to adaopt with strerssful situations. Thus, nurses need to be aware of the expectations of patients' family members of their roles to be able to perform the policy of the support of family members and maximize the satisfiction of them. The purpose of this study was to assess Patients' family member perception of the role of nurses working in intensive care units that was perceive by family members.
Materials and Methods: This study is descriptive-analytical. In this study, 302 family members of the patients admitted to the intensive care ward of Shahid Rajaee Heart Center were selected. To collect information, a family member questionnaire was used for understanding the behavioral expectations / perceptions of the nurses adapted from the questionnaire to understand their role in the family and Lvandsky Hyky. By using descriptive statistical tests (mean and standard deviation) and analytical tests (One-way ANOVA and independent-t), the data were analyzed.
Results: It was found that meeting the expectations of family members of the role of nurses has been suitable and most of the family members think that the role of the nurses in intensive care units is positive.
Conclusions: The findings of the present study show that, although family members' preception of the role of nurses is positive and there is a significant relationship between some expections of family members and the performance of the nurses working in intensive care units, the nurses should should increase their awareness of patients' family members' expectations.