ارزيابي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه فرا والدگري

مجله علمي پژوهان

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: سابقه و هدف: هدف اين پژوهش معرفي ساختار پرسشنامه­ فرا والدگري و همچنين فراهم آوردن قابليت اطمينان اوليه ابزار جديد طراحي شده براي اندازه­ گيري سازه و ارائه نتايج حاصل از تحقيقات تجربي اوليه بود. 
مواد و روش­ ها: روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع  پيمايشي بود و نوع پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش ­هاي توسعه­ اي محسوب مي ­شود. جامعه آماري پژوهش تمام مادران منطقه 15 تهران است كه تعداد 200 نفر به روش نمونه­ گيري هدفمند درسال 1395-1394 انتخاب شدند. پرسشنامه ﻧﻬﺎﻳﻲ  در ۱۷۰ نفر از مادران  بين سنين ۲۰ تا ۵۵ سال مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ و گاتمن و براي روايي از ضريب همبستگي ساده­ پيرسون بين دو فرم كوتاه و بلند پرسشنامه­ فراوالدگري استفاده شد. همچنين براي نرم­سازي نمرات به نمر­ه Z و سپس به نمره­ T تبديل شدند. در نهايت داده­ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS نسخه 23 ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت.
يافته­ ها: نتايج تحليل عوامل وجود 4 عامل در گويه­ ها را تأييد نمود كه 63/38% از واريانس كل مقياس را تبيين نمود. آزمون  KMOبرابر با 0/88 و در سطح مطلوب بود و آزمون كرويت بارتلت از نظر آماري معني­ دار بود. تحليل عامل تأييدي، نتايج حاصل از تحليل عامل اكتشافي را تأييد كرد و مدل بدست آمده با داده­ هاي پژوهش برازش داشت.
ﻧﺘﻴﺠﻪ­ﮔﻴﺮي:  به نظر مي­ رسد از جنبه هاي مهم اين پرسشنامه توسعه مهارت­ه اي فرزند پروري سازنده و مناسب است كه براي پرورش رشد كودك بسيار مهم است.
Evaluation of Psychometric Properties of the Meta- Parenting Questionnaire
Article Type: Original Article
Abstract: Background and Objectives: The aim of this study was to introduce the basic structure of the meta-parenting questionnaire as well as providing new tools designed to measure the reliability of the structure, and the results of empirical research early.
Materials and Methods: This study is a descriptive survey and is a part of research development. The statistical population is all the mothers in Tehran Region 15, in which 200 were selected by the purposive sampling method in 2015-2016. The final questionnaire on 170 women between the ages of 20 and 55 years was conducted. To obtain reliability, Cronbach's alpha, Tansif, and Gotmann was used and for the validity of the Pearson correlation coefficients between short- and long-form meta-parenting questionnaires was used and also for softening scores to Z scores and the scores of T converted.  Finally, data were analyzed using SPSS 23 software.
Results: KMO test become equal to 0.88 and at optimal levels and Bartlett test of sphericity was statistically significant. There are four factors in factor analysis confirmed 63.38% of the total variance explained scale. Confirmatory factor analysis confirmed the results of exploratory factor analysis and model fitting was obtained with research data. 
Conclusions: The questionnaire appears to be an important aspect of the development of constructive and good parenting skills to foster the development of children is very important.