برنامه ي درسي تربيت معلم در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات

پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري

دوره 2 - شماره 12

نوع مقاله: Original Article
چكيده: قرن حاضر تغيير از جامعه ­ي صنعتي به فراصنعتي يا جامعه ­ي اطلاعاتي است و اطلاعات و دانش اساسي ­ترين دانايي انسان­ ها، جوامع و ملت­ ها به شمار مي ­آيد. استفاده از فناور­ي ­هاي جديد، توانايي ­هاي گسترده ­اي را در آموزش مبتني بر فناوري به ارمغان آورده است كه مي­ تواند در فرآيند ياددهي- يادگيري و ارائه ­ي تسهيلات هيجان­ انگيز جديد جهت ترويج تغييرات در روش­ هاي آموزشي مؤثر واقع شود. فناوري اطلاعات و ارتباطات را ميتوان به‌عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقاي كيفيت و كارآيي آموزش مورداستفاده قرارداد كه باعث تغيير شيوه ­ي سنتي آموزش مي‏ شود و به معلمان در بهبود فرآيند آموزش و يادگيري و تحقق­ بخشي برنامه­ ي درسي كارآمد و اثربخش كمك مي‏ كند. مقاله­ ي حاضر درصدد تبيين مؤلفه‌هاي برنامه­ ي درسي تربيت‌معلم در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات مي­ باشد كه به شيوه­ ي توصيفي- تحليلي با استناد به مطالعات كتابخانه­ اي نگارش يافته است. نتايج اصلي پژوهش نشان داد كه برنامه ­ها­ي درسي تربيت معلم در عصر فاوا در مؤلفه‌هايي چون: اهداف تربيتي شامل يادگيري مادام ­العمر و تفكر خلاق، فرآيند يادگيري شامل يادگيري فراگيرمحور، فرآيند آموزش شامل استفاده از محتواي آموزشي چندرسانه ­اي، محيط يادگيري شامل يادگيري انعطاف­ پذير، فعال/ اكتشافي، نقش معلم شامل تسهيل­ كننده، حامي و پوشش ­دهنده ­ي نياز همه­ ي فراگيران، نقش فراگير شامل حل خود يادگيرنده، حل مسائل، شايستگي­ هاي يادگيري مادام­ العمر و غيره است.
Teacher Training Curriculum in the Age of Information and Communication Technology
2(12) : 69-84
Article Type: Original Article
Abstract: Today, the present century is a change from industrial society to post-industry or information society, and information and knowledge are the most basic wisdom of people, societies and nations. The use of new technologies has brought great potentials in technology-based education, which can be used in teaching-learning processes and the provision of new excitement facilities to promote changes in methods of Educational Effectiveness. Information and communication technology can be used as a powerful tool for improving the quality and efficiency of education that changes the traditional method of teaching, and assist teachers in improving the teachinglearning process and relizing the implementation of an efficient and effective curriculum. The present article is a descriptively-analytical study that aims to explain the components of teacher education curriculum in the era of information and communication technology and is written based on library research. The main results of the research showed that teacher education curriculum in the age of ICT is in such components as: Educational goals including lifelong learning and creative thinking; Learning Process includeing inclusive learning; Educational Process involving the use of multimedia educational content; Learning Environment including flexible, active/exploratory learning; Role of the Teacher, including facilitator, supporter and protector of all learners’ needs and Inclusive Role including self-concept solving, problem solving, life-long learning competencies and etc.
قیمت : 20,000 ريال