پيش‌بيني خودكار آمدي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگين شهر بر اساس نمره ذهن آگاهي و هيجانات منفي

پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري

دوره 2 - شماره 12

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف از پژوهش حاضر پيش‌بيني خودكار آمدي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگين شهر بر اساس نمره ذهن آگاهي، هيجانات منفي بود. اين مطالعه از نوع توصيفي به روش همبستگي است. جامعه­ ي آماري شامل تمامي دانش آموزان متوسطه دوره دوم مشگين شهر در سال 1395 (8160N= ) بودند كه از ميان آنان كه ميان آنان 131 نفر پسر و 65 نفر دختر به روش خوشه ­اي چندمرحله‌اي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. براي تعيين حجم نمونه­ ي آماري از فرمول مورگان استفاده شد. براي جمع­آوري داده ­ها از پرسشنامه­ هاي استاندارد پرسشنامه ذهن آگاهي براون، خودكارآمدي عمومي شرر و هيجانات منفي (نئو) استفاده شد. براي كشف روابط داده ­ها از آزمون رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي استفاده شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد كه ذهن آگاهي و هيجانات منفي مي‌توانند به‌طور معني‌داري خودكار آمدي تحصيلي دانش آموزان را پيش‌بيني كند. بين ذهن آگاهي با خودكار آمدي تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. هيجانات منفي با خودكار آمدي تحصيلي دانش آموزان رابطه­ي منفي معنادار وجود دارد؛ يعني با افزايش هيجانات منفي، خودكار آمدي تحصيلي دانش آموزان كاهش مي‌يابند.
Prediction of Academic Self-Efficacy of the Secondary School Students in The City of Meshgin Based on the Mindfulness and Negative Emotions Score
2(12) : 1-13
Article Type: Original Article
Abstract: The purpose of this study was to predict the students’ academic self-efficacy in the secondary school of Mashghin city based on the score of mindfulness and negative emotions. This study is a descriptive-correlational research. The statistical population consisted of all secondary school students in Meshgin city in 2016 (N = 8160) among whom 131 males and 65 females were selected by multi-stage cluster sampling method. The Morgan formula was used to determine the sample size. To collect data, standard questionnaires of Brown's Mindfulness Questionnaire, General Sherer Self-efficacy Scale and Negative Thoughts (NEO) were used. The data were analyzed using Multivariate Regression and Correlation Coefficient Test. The results showed that mindfulness and negative emotions can significantly predict the student's academic self-efficacy. There is a meaningful relationship between the mindfulness of knowledge and the academic self-efficacy of students. Negative emotions have a significant negative correlation with the academic self-efficacy of students. By increasing the negative emotions, the academic self-efficacy of students is reduced.
قیمت : 20,000 ريال