شناسايي و ارزيابي ايمني كانونهاي خطر (جريانهاي ناخواسته انرژي) در يكي از طرح هاي پتروشيمي به روش ET&BA

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه‌ و هدف‌: فاز ساخت و ساز يكي از مراحل بسيار پرمخاطره صنعتي است كه همراه با آسيب هاي جزئي تا شديد مي باشد و سهم قابل ملاحظه اي از زمانهاي از دست رفته كار را شامل مي شود. با توجه به اهميت، گستردگي و تعدد پروژه هاي در حال ساخت پتروشيمي در كشور، اين مطالعه با هدف تعيين پتانسيل خطرات و كاستن از حوادث كاري انجام شد.
مواد و روشها: در اين تحقيق ارزيابي ايمني با روش رديابي انرژي و واكاوي حفاظ ها (ET&BA) و ارزيابي ريسك هاي شناسايي شده به روش كيفي انجام گرديده است. بدين منظور از ماتريكس‌ ريسك ارايه شده در استاندارد MIL-STD-882E بهره گرفته شده است كه بر اساس طبقه بندي كيفي شدت و احتمال بروز ريسك و معيارهاي ريسك پذيري طراحي گرديده است.
يافته ها: در مجموع 144 كانون خطر شناسايي شد كه 68% آنها در منطقه ريسك بالا، 30% در منطقه ريسك مهم و 2% در منطقه ريسك متوسط قرار داشتند. در اين ميان كار روي داربست با 23 مورد، بيشترين تعداد ريسك هاي بالارا در برداشته و عمليات حفاري و گودبرداري، كار در ارتفاع (تاسيسات مرتفع)، فعاليت هاي الكتريكي و عمليات جوشكاري و برشكاري نيز به ترتيب با 21،19، 13 و11 مورد ريسك بالا در درجه بعدي اهميت قرار مي گيرند. نتايج نشان مي دهد كه 98 درصد خطرات شناسايي شده در محدوده ريسك هاي بالا و مهم قرار دارند كه زمينه ساز بروز حوادث متعدد مي باشند.
بحث‌ و نتيجه‌گيري‌: اين تحقيق اعمال اقدامات كنترلي مناسب از طريق برقراري سيستم هاي نظارت و بازرسي، انجام تعميرات پيشگيرانه و استفاده از تكنيك ها و روش هاي ايمن و استاندارد انجام كار را جهت كاهش ريسك مخاطرات احتمالي ضروري مي داند.

IDENTIFICATION AND SAFETY ASSESSMENT OF THE HAZARDOUS ZONES (UNWANTED ENERGY FLOWS) IN A PETROCHEMICAL PROJECT BY APPLICATION OF ET& BA METHOD
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

BACKGROUND AND OBJECTIVE: In industries, construction phase is one of the high risk activities that involve with many problems. One of these problems is injuries wide spectrum as considerable portion of lost days allocate in this phase. According to the importance and expansion of petrochemical construction projects, in this study the comprehensive safety assessment has been conducted with the goal of determining the potential existing hazards and decreases the occupational accident level. METHODS: In this study, ET& BA method (to safety analysis) and qualitative risk assessment has been applied. For this purpose, the risk matrix presented in the MIL-STD-882E has been used. This matrix shows the qualitative classification of the intensity and possibility of occurrence of accidents.FINDINGS: According to the results of this study, a total of 144 hazardous zones were identified. Based on the MIL-STD-882E Standard, 68% of the cases were in the high-risk zone, 30% were in the important risk zone and 2% were in the average risk zone. Meanwhile, working on scaffoldings has had the most number of high risks (23 cases) and the other sections including excavation, working at height, electrical, welding and cutting operations are placed in the next level of importance with 21, 19, 13 and 11 high-risk cases, respectively. With due to the results, nearly the majority of identified points are in the high-risk zone and important zone (98%), which is unacceptable according to the MIL-STD-822E.CONCLUSION: Hence, the necessity of conducting appropriate controlling measures including the establishment of supervision and inspection systems, preventive repairing, and applying standard and safe techniques and methods are some of the proposals which leads to a drop in the possible risks.

قیمت : 20,000 ريال