ارتباط پلي‌مورفيسم FXIIIA Val34Leu با وقايع ترومبوتيك در بيماران مراجعه كننده به بخش انعقاد سازمان انتقال خون ايران

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: پلي‌مورفيسم Val34Leu در زير واحد A از فاكتور 13 انعقادي، جايگزين شدن والين توسط لوسين در اسيد آمينه شماره 34 را موجب مي‌شود كه اين تغيير اسيد آمينه را عاملي براي محافظت شخص در مقابل ترومبوز مي‌دانند. در اين مطالعه براي اولين بار در ايران، شيوع اين پلي‌مورفيسم در بيماران مبتلا به وقايع ترومبوتيك و افراد سالم تعيين شد و ارتباط آن با وقايع ترومبوتيك مورد بررسي قرار گرفت.
مواد وروش‌ها: مطالعه انجام شده از نوع مورد – شاهدي گذشته‌نگر بود. تعداد 213 بيمار با مشكلات ترومبوتيك كه در فاصله زماني دي ماه سال 81 تا خرداد ماه 84 به آزمايشگاه مركزي سازمان انتقال خون(تهران) ارجاع داده شده بودند و نيز 100 اهداكننده سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. استخراج DNA با استفاده از كيت كياژن و واكنش زنجيره‌اي پليمراز(PCR) به وسيله سايكلر حرارتي تكنه انجام و سپس ژنوتيپ‌هاي اين پلي‌مورفيسم با روش RFLP و در حضور آنزيم محدود كننده Cfol شناسايي گرديد. تحليل آماري يافته‌هاي به دست آمده با نرم‌افزار 5/11 SPSS انجام گرفت، ضريب اطمينان در كليه محاسبات 95% بوده و 05/0> p معني‌دار در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: شيوع پلي‌مورفيسم FXIIIVal34Leu در بيماران و افراد سالم به ترتيب 3/24% و 4/37% با فاصله اطمينان 95% به دست آمد. ضمن اين كه فراواني آلل لوسين در دو گروه بيمار و شاهد به ترتيب 3/13% و 2/20% بود كه اين اختلافات به لحاظ آماري معني‌دار مي‌باشند.
نتيجه گيري: از مطالعه انجام شده نتيجه‌گيري مي‌شود كه به دليل بالاتر بودن ميزان آلل لوسين و نيز ژنوتيپ Val34Leu در گروه شاهد، حضور اين پلي‌مورفيسم با مقاومت در برابر ابتلا به وقايع ترومبوتيك مرتبط مي‌باشد.

The association of FXIII Val34Leu polymorphism withthrombotic events in patients referring to Iranian BloodTransfusion Organization
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Replacement of Val34Leu polymorphism in subunit A of coagulation factor XIII results in thereplacement of Valine with Leucine in amino acid 34. As a result of this substitution, FXIIIVal34Leu polymorphism acts as a factor for individual protection against thrombosis. For thefirst time in Iran, the prevalence of this polymorphism in patients with thrombotic events andin healthy individuals was determined and studied.
Materials and Methods: The study was performed as a retrospective case-control one. 213 referral patients withthrombotic complications were admitted to IBTO Thrombosis and Hemostasis Laboratory.Their DNA was extracted using Qiagene kit. Using Polymerase Chain Reaction (PCR) andRFLP methods in the presence of restriction enzyme Cfo1, genotypes of FXIII Val34Leupolymorphism were identified. Statistical analysis was performed by SPSS software version11.5 and confidence coefficient was 95%.
Results: The prevalence of FXIII Val34Leu polymorphism in patients was 24.3% in patients and 37.4%in healthy individuals. The allele frequencies of leucine in cases and controls were 13.3% and20.2% respectively. These results showed significant differences between the two groups.
Conclusions:The present study demonstrates the association between FXIII Val34Leu polymorphism andprotection against thrombotic disorders. The higher frequency of Leu allele and Val34Leugenotype in controls than in patients confirmed the results.

قیمت : 20,000 ريال