نيمرخ بيماران مصدوم مراجعه كننده به اورژانس‌هاي شهر كرمان؛ 82 1381

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: صدمات يك مشكل بهداشت عمومي در ايران محسوب مي‎شود. بخش اساسي يك برنامة كنترل صدمات، مراقبت از صدمات مي‎باشد. مطالعه حاضر با هدف مشخص نمودن انواع صدمات و تعيين خصوصيات دموگرافيك مصدومين مراجعه كننده در شهر كرمان انجام شد.
مواد و روش‎ها: اين مطالعه بصورت مقطعي به مدت يكسال از تاريخ 1/6/1381 لغايت 31/5/1382 روي مصدوميني كه به اورژانس‎هاي سه بيمارستان اصلي شهر كرمان مراجعه كرده بودند انجام شد. داده‎ها توسط مصاحبه‎گران آموزش ديده در بدو ورود مصدوم از طريق يك پرسشنامه به فاصله چهار روز يك‎بار تكميل گرديد. پرسشنامه شامل سه بخش بود :مشخصات فردي، نوع حادثه و خصوصيات زمينه‏اي حوادث.
يافته‎ها: مصدومين (61 درصد) بين 39-15 سال داشتند و نسبت مرد به زن دو سوم بود. سطح تحصيلات آنان كمتر از سطح دبيرستان بود (70درصد). حوادث ترافيكي شايع‎ترين علت صدمات بود (6/36؛ با 95 % فاصلة اطمينان 1/38- 1/35 درصد) و سقوط (83/9 درصد؛ 95% فاصلة اطمينان 7/10 -9/8 درصد) و درگيري‏هاي بين فردي (3/6 درصد؛ 95% فاصلة اطمينان
5/6-7/1 درصد) دوّمين و سوّمين علت صدمه محسوب مي‎شدند. روزهاي جمعه و پنج شنبه به ترتيب بالاترين سهم صدمات را به خود اختصاص داده بودند (به ترتيب 5/15 و 1/15درصد). بطور كلي، 27 درصد مصدومين در بيمارستان بستري شدند.
نتيجه‎گيري: سن جواني، سني پرخطر براي مصدومين در شهر كرمان است و با توجه به اينكه شايع‌ترين علت مصدوميت نيز حوادث ترافيكي مي‌باشد، لزوم توجه به آموزش و كنترل حوادث ترافيكي بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

Epidemiology of injured patients attending emergency wards in Kerman/ Iran; 2002-03
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Injury is a major public health problem in Iran. The essential part of an injury control program is injury surveillance. This study was conducted to clarify the type of injuries and to explore the demographic characteristics of injured individuals in Kerman.
Methods: This cross sectional study was conducted in emergency wards of three major hospitals of Kerman from August 2002 through July 2003. Data were collected by trained interviewers on arrival of patients attending the emergency wards every fourth day via a questionnaire. The questionnaire had three parts: demographic characteristics, type of injury, and baseline characteristics of accidents.
Results: The age range of the injured patients (61%) was 15 - 39 years; male to female ratio was 2/3. The educational level of the majority was less than high school (70%). Traffic accident was the most common cause of injury (36.6%, CI= 35.1% 38.1%). Falling down (9.83%, CI= 8.9% 10.7%) and physical fighting were the second and third causes of injury, respectively. Friday and Thursday had the highest proportion of accidents (15. 5% and 15. 1%; respectively). A total of 27% of subjects admitted in hospitals, after initial evaluation in emergency wards.
Conclusion: Adolescence is a major risk factor for injuries in Kerman. Road accident is also the most common cause of injury; therefore more educational emphasis should be paid to prevention measures of traffic accident.

قیمت : 20,000 ريال