مقايسة دقت اندازه‎گيري درجه حرارت بدن به روش تمپانيك با روش‎هاي اگزيلاري و ركتالي

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: روش ركتال كه از دير باز بعنوان استاندارد طلايي در نظر گرفته شده داراي عوارضي است و براي كودك و والدين استرس‌زا مي‎باشد. روش جديدتري كه در سال‎هاي اخير مورد استفاده قرار مي‎گيرد، روش تمپانيك است كه سريع، راحت و ايمن است ولي ميزان دقت آن هنوز مورد سؤال است.
مواد و روش‎ها: به منظور تعيين دقت روش تمپانيك در كنترل درجه حرارت بدن، تعداد 220 كودك 3 ماهه تا 6 ساله مراجعه كننده به بيمارستان كودكان علي اصغر (ع) بوشهر مورد بررسي قرار گرفتند. در كلّية نمونه‎ها، با چهار روش ركتالي، اگزيلاري و تمپانيك راست و چپ، درجه حرارت اندازه گيري شد.
يافته‎ها: ميانگين درجه حرارت در روش ركتال در مقايسه با روش تمپانيك و اگزيلاري به ترتيب 3/0 درجه سانتي‌گراد و 1/0 درجه سانتي‌گراد بالاتر بود. همبستگي بين تمپانيك گوش راست و چپ (879/0=r و 001/0>P)، بين ركتال و تمپانيك راست (762/0=r و 005/0>P)، بين تمپانيك راست و اگزيلاري (808/0=r و 001/0>P) و بين اگزيلاري و ركتال (746/0=r و 001/>P) بدست آمد. ميزان حساسيت، ويژگي و دقت در روش تمپانيك (با مرز تب 38 درجه سانتي‌گراد) به ترتيب 4/46 درصد، 2/97 درصد و 9/90 درصد بود. با استفاده از منحني راك مشخص شد كه مناسب‎ترين نقطه مرز تب، 37 درجه سانتي‌گراد مي‎باشد كه در اين نقطه، حساسيت، ويژگي و دقت به ترتيب به 9/92 درصد، 1/90 درصد و 4/90 درصد افزايش مي‎يابد، در اين حالت ضريب كاپا توافق خوبي را بين درجه حرارت ركتال و تمپانيك نشان داد.
نتيجه‎گيري: روش تمپانيك در مقايسه با روش ركتال و اگزيلاري روشي دقيق، سريع، راحت و ايمن براي كودكان است و مناسب‌ترين نقطة مرزي براي تب در اين روش، ميزان 37 درجه سانتي‌گراد است.

Comparison of tympanic thermometry accuracy with rectal and axillar methods in children
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Rectal route is a gold standard method of measuring fever, but it is invasive and stressful for parents and children. A recently used method is tympanic that has the advantages of safety, speed and compatibility but its accuracy is under question.
Methods: In order to assess the accuracy of tympanic thermometry, 220 children within 3 months to 6 years old were selected and temperature was checked by rectal, axillary and tympanic methods.
Results: The mean rectal temperature, compared with tympanic and axillary, was higher (0.3oc and 0.1oc, respectively). There was a good correlation between right and left tympanic measurements (r=0.87, P<0.001), rectal and right tympanic (r=0.76, P<0.005), axillary and right tympanic (r=0.80, P<0.001), and axillary and rectal methods (r=0.74, P<0.001). The sensitivity, specificity and accuracy of tympanic method (with 38ocas cut off point) were 46.4%, 97.2 % and 90.9%. ROC curve analysis showed that the best cut off point for fever was 37 oc; the sensitivity, specificity and accuracy were increased 92.9%, 90.1% and 90.4%, respectively, using this cut off point. Kappa coefficient showed a good correlation between rectal and tympanic methods.
Conclusion: Tympanic thermometry, in comparison to axillary and rectal thermometry is an accurate, rapid, safe and comfortable method and the best cut off point for defining fever is 37°c.

قیمت : 20,000 ريال