عملكرد محور جنسي بدنبال پيوند مغز استخوان با رژيم آماده‌سازي بوسولفان- سيكلوفسفامايد با دوز پايين

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: پيوند مغز استخوان بدليل استفاده از داروهاي شيمي درماني و عوارض همراه آن بر عملكرد گنادها تأثير مي‎گذارد. اين مطالعه تغييرات محور گناد بدنبال پيوند مغز استخوان با رژيم بوسولفان- سيكلوفسفامايد با دوز پايين (120 ميلي‎گرم بر كيلوگرم) را بررسي كرده است.
مواد و روش‌‎ها: در اين مطالعه آينده نگر، تعداد 48 بيمار (25 مرد بالغ و 23 زن بالغ) از نظر كاركرد محور گناد بررسي شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه و معاينه فيزيكي، سنجش LH، FSH، استراديول E2، پروژسترون، تستوسترون، پرولاكتين و آناليز مايع مني در قبل، 6 و 12 ماه بعد از پيوند بدست آمد.
يافته‎ها: از 25 مرد بالغ در محدوده سني 45-12 سال (9±5/24)، 16 بيمار (64 درصد) داراي محور گناد طبيعي در قبل از پيوند بودند كه در 6 بيمار (37 درصد آنان) تا پايان مطالعه طبيعي ماند. در 10 نفر باقيمانده (63 درصد) محور گناد در 6 ماه بعد از پيوند، مختل شد و تا انتهاي مطالعه ادامه داشت. در 31 درصد اختلال اسپرماتوژنز، 25 درصد كاهش تستوسترون و در 5/12 درصد در هر دو قسمت، اختلال يافت شد. از 23 زن بالغ در محدوده سنّي 43-75/13 سال (10±28)، 20 نفر (87 درصد) داراي محور گناد طبيعي در قبل از پيوند بودند كه در 2 نفر (10 درصد) تا پايان مطالعه طبيعي ماند ولي 18 نفر باقيمانده (90 درصد) تا 6 ماه بعد از پيوند، دچار هيپوگناديسم اوليه شدند.
نتيجه‎گيري: اختلال كاركرد گناد (به خصوص در جنس مؤنث) پس از پيوند مغز استخوان شايع مي‎باشد؛ لذا توصيه مي‌شود حداقل هر 6 ماه تا 2 سال اوّل بعد از پيوند و سپس سالي يكبار، محور گناد بررسي شود.

Gonadal status following bone marrow transplantation with low dose busulfan-cyclophosphamide regimen
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Gonadal dysfunction is one of the short and long-term side effects following bone marrow transplantation (BMT). We assessed hypophyseal-gonadal axis after BMT by low dose busulfan-cyclophosphamide conditioning regimen (120 mg/kg).
Methods: In this cohort study, we evaluated gonadal function in 48 patients (25 pubert males and 23 pubert females). Data were obtained by history, physical examination, LH, FSH, prolactin, estradiol (E2), progesterone, testosterone and semen analysis before BMT and in 6 and 12 months of post-BMT.
Results: Gonadal axis in 16 male subjects (64%) was normal before BMT and remained normal in 6 subjects (37%) 12 months post BMT. In another 10 patients (63%), hypogonadism was started in 6 months post BMT. Spermatogenesis failure (31%), low level of testosterone (25%) and spermatogenesis failure plus low level of testosterone in 12.5% were found. Gonadal axis in 20 female subjects (87%) was normal before BMT, but remained normal only in 10% of subject until the end of the study. Other patients (90%) had primary hypogonadism in 6 months of post BMT.
Conclusion: There is a high prevalence of gonadal dysfunction following BMT in both adult sexes (especially in female patients). Therefore, regular gonadal assessment is recommended following BMT.

قیمت : 20,000 ريال