اثـرات سيپروفلوكساسين بر سلول‎هاي ردة سـرتولي در موش صحـرايي

طب جنوب، دوماهنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: داروي سيپروفلوكساسين (Ciprofloxacin) يكي از آنتي بيوتيك‌ها‌ي خانواده فلوركينولون مي‌باشد كه طيف اثر وسيعي بر روي عفونت‎هاي ناشي از ميكروب‎هاي گرم منفي دارد و در بيش از 100 كشور دنيا كاربرد درماني دارد. هدف از تحقيق فوق، مطالعة اثرات هيستوپاتولوژيك داروي سيپروفلوكساسين بـر روي سلول‎هاي رده سرتولي در موش صحرائي بوده است.
مواد و روش‎ها: تعداد 20 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار جهت مدل آزمايشگاهي به دو گروه كنترل (10=n) و تـحت مطالعه (10=n) تقسيم شدند. در گروه كنترل موش‌ها به مدت 60 روز از غذا و آب در شرايط استاندارد استفاده كردند و در گروه آزمايش موش‌ها دوز درماني داروي سيپروفلوكساسين را به ميزان 5/12 ميلي‎گرم بر كيلوگرم به مدت 60 روز از طريق محلول در آب آشاميدني دريافت كردند. در روز شصت‎ام، بافت بيضه پس از جداسازي از بدن توزين و جهت مطالعات هيستوپاتولوژيكي توسط ميكروسكوپ نوري و الكتروني به آزمايشگاه پاتولوژي ارجاع داده شد.
يافته‎ها: وزن بيضه‌ها در گروه تحت مطالعه نسبت به گروه كنترل كاهش يافت (05/0>P). بيشتر لوله‎هاي سيمني‎فر در گروه آزمايش دچار آتروفي و تجمع سلول‏هاي رده سرتولي شدند (05/0>P).
نتيجه‎گيري: سيپروفلوكساسين مي‎تواند در موش‎هاي نر ايجاد هيپواسپرماتوژنزيس كند، از اين رو امكان تغييرات هيستوپاتولوژيك در بافت بيضه و ايجاد ناباروري در انسان نيز مي‎بايست مورد نظر قرار گيرد.

Effects of Ciprofloxacin on rat Sertoli cells
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Ciprofloxacin is a synthetic antibacterial agent from the fluoroquinolones family with a very broad spectrum against microbial pathogens, especially Gram-negative infectious diseases, which has been approved in more than 100 countries world-wide. This study was planed to identify the histopathological effects of ciprofloxacin on rat Sertoli cells.
Methods: Twenty male Wistar rats were selected and randomly divided into two groups; control (n=10) and experimental (n=10). The experimental group received 12.5 mg/kg oral ciprofloxacin daily for sixty days. On sixtieth day the testis tissues in both groups were removed and weighted, then prepared for light microscopy and electron microscopy studies.
Results: There was a marked decrease in testicular weight, marked accumulation and atrophy of seminiferous tubules of Sertoli cells in experimental group as compared with control group (P<0.05).
Conclusion: Ciprofloxacin can induce marked histological alteration in testicular tissue of rat, therefore these histological effects and possibility of producing infertility should be investigated in human subjects.

قیمت : 20,000 ريال