مقايسه كارايي بي‌حسي انفيلتراسيون آرتيكايين با بلاك عصب اينفراآلوئولار ليدوكايين در درمان پالپ مولرهاي شيري فك پايين

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 41 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه: يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي كنترل رفتاري در دندانپزشكي كودكان كنترل درد است. بدين منظور ايجاد بي‌حسي مناسب به ‌ويژه در درمان پالپ ضرورت مي‌يابد. به منظور دستيابي به يك بي‌حسي موفق دو عامل نوع داروي بي‌حس كننده و تكنيك تزريق بايد مورد توجه قرار گيرد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي كارايي بي‌حسي انفيلتراسيون آرتيكايين در درمان پالپ مولرهاي شيري فك پايين و مقايسه آن با بلاك عصب اينفراآلوئولار ليدوكايين انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در اين كارآزمايي باليني تصادفي متقاطع سه ‌سوكور، 64 كودك چهار تا ده ساله كه نياز به درمان پالپ مولرهاي شيري فك پايين در هر‌دو سمت داشتند، شركت كردند و به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. هر كودك طي دو جلسه درمان شد و در هر جلسه يك دندان مولر شيري فك پايين تحت درمان قرار گرفت. گروه A، جلسه اول تزريق بلاك عصب اينفراآلوئولار ليدوكايين و جلسه دوم تزريق انفيلتراسيون آرتيكايين را دريافت كرد. در گروه B، تمامي مراحل مانند گروه Aبود اما اين گروه، جلسه اول تزريق انفيلتراسيون آرتيكايين و جلسه دوم تزريق بلاك عصب اينفراآلوئولار ليدوكايين را دريافت كرد. ميزان درد كودكان با استفاده از نمودار
 (Visual analogue scale) در لحظه اكسپوز پالپ ارزيابي شد. داده ها با آزمون هاي آماري Crossover Analysis، t زوجي و t دو نمونه مستقل آناليز شدند.
يافته ها: بر‌اساس اين مطالعه، ميانگين شدت درد در كل دوره مطالعه در تكنيك بلاك عصب اينفراآلوئولار ليدوكايين به‌طور معناداري كمتر از تكنيك انفيلتراسيون آرتيكايين بود. همچنين دو تكنيك، دركودكان چهار تا شش ساله و در دندان‌هاي مولر اول شيري، تفاوت آماري معناداري با هم نداشتند.
نتيجه‌گيري: در درمان پالپ مولرهاي شيري فك پايين تكنيك بلاك عصب اينفراآلوئولار بي‌حسي بهتري فراهم مي‌كند. با اين حال در كودكان چهار تا شش ساله و در دندان‌هاي مولر اول شيري، به علت سهولت بيشتر و خطر كمتر تزريق انفيلتراسيون نسبت به تزريق بلاك عصب اينفراآلوئولار، تكنيك انفيلتراسيون آرتيكايين مي‌تواند جايگزين تكنيك بلاك عصب اينفراآلوئولار ليدوكايين شود.
Comparison of the anesthetic efficacy of articaine infiltration versus lidocaine inferior alveolar nerve block in pulp therapy of lower primary molars
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Pain control is essential to the behavioral management of children in pediatric dentistry. Effective anesthesia plays a key role in this regard, especially in pulp therapy. In order to achieve successful anesthesia, the type of analgesics and injection techniques should be considered. The present study aimed to compare the anesthetic efficacy of articaine infiltration and lidocaine inferior alveolar nerve block in the pulp therapy of lower primary molars. 
Materials and Methods: This randomized, crossover, triple-blind clinical trial was conducted on 64 children aged 4-10 years, who required the bilateral pulp therapy of the lower primary molars. Subjects were randomly divided into two groups. Treatment was performed for two sessions, and one lower primary molar was treated in each session. In the first treatment session, subjects in group A were injected with lidocaine inferior alveolar nerve block, and in the second session, they were injected with articaine infiltration. In group B, all the procedures were similar to group A. In the first treatment session, subjects in group B were injected with articaine infiltration, and in the second session, they were injected with lidocaine inferior alveolar nerve block. Pain intensity was measured upon the initiation of the pulp exposure using the visual analogue scale (VAS). Data analysis was performed by crossover analysis, paired t-test, and independent two-sample t-test. 
Results: During the study period, mean pain intensity in the children treated by lidocaine inferior alveolar nerve block was significantly lower compared to those treated by articaine infiltration. However, the two techniques had no statistically significant difference in the children aged 4-6 years and the treatment of the first primary molars. 
Conclusion: According to the results, lidocaine inferior alveolar nerve block has higher anesthetic efficacy in the pulp therapy of the lower primary molars compared to articaine infiltration. On the other hand, articaine infiltration could be a proper alternative to lidocaine inferior alveolar nerve block in the children aged 4-6 years and the treatment of the first primary molars considering its greater ease and lower risk.