تشخيص زود هنگام آسيب شنوايي نوزادان بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه با استفاده ازآزمون گسيل‌هاي صوتي گوش

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 10 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: امروزه به خوبي مشخص شده است كه سيستم شنوايي براي رشد گفتار و زبان، ارتباط و يادگيري ضروري مي‌باشد. آزمون گسيل‌هاي صوتي گوش (OAE) يك روش مفيد و حساس در ارزيابي افراد با آسيب شنوايي مي‌باشد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند كودكاني كه در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري مي‌باشند، حدود 20-10 برابر بيشتر از موارد سالم در معرض خطر كم شنوايي قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر، ارزيابي شنوايي نوزادان در معرض خطر
كم شنوايي از طريق آزمون OAE بود.
روش كار: طي يك مطالعه مقطعي- تحليلي، 148 نوزاد در معرض خطر كم شنوايي مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني اراك و ابوذر اهواز مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين نوزادان به شيوه نمونه‌گيري غير احتمالي آسان انتخاب گرديده بودند. نتيجه معاينه اتوسكوپي كليه نوزادان طبيعي بود. آزمون گسيل‌هاي صوتي گوش به دو شيوه گذرا (TEOAE )و اعوجاجي (DPOAE) در دو گوش نوزادان انجام پذيرفت. در صورتي كه نتايج آزمون گسيل‌هاي صوتي گوش طبيعي نبود، اين آزمون‌ها مجدداً در يك ماه بعد تكرا ر مي‌گرديد. اگر در اين مرحله نيز پاسخ نوزاد در محدوده طبيعي قرار نداشت، جهت انجام ارزيابي‌هاي تكميلي‌تر ارجاع مي‌گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده آزمون هاي آماري كولموگرف اسميرنوف و تي صورت پذيرفت.
نتايج: تعداد 41 و 28 نوزاد در نخستين مرحله ارزيابي‌ها نتوانستند به ترتيب درآزمون‌هاي TEOAE و DPOAE نتايج طبيعي كسب كنند. هم‌چنين نتايج آزمون‌هاي TEOAE و DPOAE در دومين مرحله ارزيابي به ترتيب در 23 و 16 نفر غير طبيعي بود كه از اين بين وجود افت شنوايي در نزد 11 بيمار تاييد گرديد. در 5 مورد از موارد تاييد شده، عامل ايجاد كننده كم شنوايي به دليل مصرف آمينوگليكوزيدها بود.
نتيجه گيري: غربال‌گري شنوايي نوزادان در معرض خطر كم شنوايي يك رويكرد باليني مفيد در رديابي آسيب شنوايي مي‌باشد. هم‌چنين با توجه به شيوع بالاي كم شنوايي در جمعيت نوزادان مورد مطالعه (43/7 درصد)، پيش‌گيري از عوارض اين مشكل در اين نوزادان اكيدا توصيه مي گردد.

Early identification of hearing impairment of neonates admitted to neonatal intensive care unit using otoacoustic emissions
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: It is well recognized that hearing is critical to speech and language development, communication, and learning. Otoacoustic emission (OAE) is an efficient and sensitive method to identify subjects at risk for auditory impairment. Infants who require admission to neonatal intensive care unit are reported to be at 10-20 times greater risk for hearing impairment. The object of this study was to investigate the incidence of hearing impairment in neonates screened by OAE.
Materials and Methods: In a cross-sectional study, 148 newborns having risk factors for hearing impairment reffering to Taleghani hospital of Arak and Aboozar hospital of Ahwaz were evaluated. All clients had normal otoscopic findings. Transient evoked (TEOAE) and distortion-product otoacoustic emissions (DPOAEs) were measured in both ears. If the results of otoacoustic emissions were not normal, these tests were repeated one monthy later. Patients who did not pass the second stage were reffered for comprehensive auditory evaluations. Data analysis was performed using Kolmogrov-Smirnov and T tests.
Results: 41 and 28 cases could not pass the examining test at the first TEOAE and DPOAE examination, respectively. Also, 23 and 16 cases did not pass the examining test at the second TEOAE and DPOAE evaluations, respectively. These participants underwent auditory brainstem response evaluation and 11 of them had abnormal responses. In 5 cases of confirmed ones, hearing impairment was due to aminoglycoside side effects.
Conclusion: OAE hearing screening of at-risk newborns is a clinically beneficial approach to early detection of hearing impairment. Regarding the high prevalence of hearing loss in our subjects (7.43%), prevention of its complications is highly recommended in this population.

قیمت : 20,000 ريال