بررسي الگوي مصرف منابع و خدمات در بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت در شهرستان آزادشهر؛ 94-1392

زيست پزشكي جرجاني

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: تشخيص و درمان بيماري سل نيازمند صرف منابع و هزينه زيادي مي باشد و بررسي روند استفاده از اين منابع براي برنامه ريزي و بودجه ريزي در نظام مراقبت هاي بهداشتي پويا مهم است. اين مطالعه با هدف بررسي الگوي مصرف منابع و خدمات در بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت در شهرستان آزادشهر، استان گلستان انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي و گذشته نگر، تمام بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت جديد كه در مركز بهداشت شهرستان آزادشهر، بين فروردين 1392 تا مهر 1394، ثبت شده و درمان خود را با موفقيت به اتمام رسانده بودند وارد مطالعه شدند (۴۵ بيمار). داده هاي مطالعه با استفاده از بررسي پرونده بيماران در مراكز بهداشتي ودرماني ارائه دهنده خدمت به همراه مصاحبه تلفني با بيماران و دفتر كل بيماران مبتلا در واحد سل شهرستان استخراج شد. 
يافته ها: طول دوره درمان و متوسط روزهاي اجراي (Directly Observed Treatment, Short-CourseDOTS  به ازاي هر بيمار به ترتيب 195 و 158 روز بود. متوسط مصرف دارو در طول دوره درمان 741 قرص تركيبي و ميانگين تعداد عكس راديوگرافي و تست هاي آزمايشگاهي (اسميرخلط) تهيه شده به ترتيب 1.7، 4.4 به ازاي هر بيمار بود. هر بيمار به طور متوسط 8.8 نوبت توسط پزشك ويزيت و همچنين 27 درصد بيماران مبتلا به سل بستري شده بودند كه ميانگين اقامت بيماران نيز 1.8 روز بود.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه ما نشان داد الگوي مصرف منابع و خدمات توسط بيماران مبتلا به سل تحت درمان، تقريباً مطابق با پروتكل هاي طراحي شده از سوي سازمان جهاني بهداشت و وزارت بهداشت و درمان ايران بود.
A survey on resource and service utilization pattern for patients with smearpositive pulmonary tuberculosis in Azadshahr district; 2013-2015
Article Type: Original Article
Abstract: Background & Objective: Diagnosis and treatment of tuberculosis requires high utilization of resources and costs and assessing the utilization of health care resources is always important for budgeting and long-term planning in a highly dynamic health care system. This study aimed to investigate the resources and service utilization pattern of patients with smear positive tuberculosis in the Azadshahr district, Golestan province.
Methods: In this retrospective and cross-sectional study, all new patients with smear positive pulmonary tuberculosis who were registered and successfully completed their treatment at the health network of Azadshahr County, from April 2013 to October 2015, were entered to the study (45 patients). Data were collected from the patients’ records at the health care facilities, telephone interviews with patients and registry book of patients in the tuberculosis unite of health network.
Results: The average duration of treatment and DOTS (Directly Observed Treatment, ShortCourse) implementation was 195 and 158 days per patient, respectively. The average drug consumption was 741 pills and the average number of X-ray and laboratory tests (smear test) was 1.7 and 4.4 per patient, respectively. Each patient had been visited on average 8.8 times by physician and 27% of patients were hospitalized, their average length of stay was 1.8 days.
Conclusion: Our findings showed that the utilization pattern of resources and services in patients with tuberculosis was approximately consistent with protocols developed by World Health Organization (WHO) and Ministry of Health of Iran often.
قیمت : 20,000 ريال