روش‌هاي نوين توانبخشي اندام فوقاني در كودكان دچار فلج مغزي نيمه بدن: مروري بر مطالعات گذشته

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 18 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف: فلج مغزي نيمه بدن نمونه اي از اختلالات جسماني است كه به‌سبب ايجاد ضايعه‌هاي متعدد، بر كاركرد و عملكرد بدني اين افراد تأثير مي‌گذارد. از مهم‌ترين علائم ناتوان‌كننده اين بيماران، ضايعه در كاركرد اندام فوقاني يا دست‌بازو است. روش‌هاي درماني رايج براي درمان اين كودكان شامل اين شيوه‌هاست: كاردرماني، فيزيوتراپي، آموزش نمونشي، رويكرد عصبي رشدي، استفاده از اسپيلنت، گچ‌گيري، دارودرماني و جراحي. با وجود پژوهش‌هاي متنوع هنوز مدارك مستدلي در درمان موفق با اين روش‌ها موجود نيست. اخيراً مدارك نشان مي‌دهد از ميان رويكردهاي درماني به‌كارگرفته‌شده براي بيماران فلج مغزي نيمه بدن، حركت‌درماني با محدوديت اجباري، حركت درماني با محدوديت اجباري تعديل‌يافته، استفاده تحميلي و درمان فشرده دودستي دست‌بازو در درمان اندام فوقاني اين كودكان مؤثر بوده است. هدف از اين مطالعه ارزيابي و تعيين رويكردهاي مؤثر توانبخشي بر كاركرد اندام فوقاني كودكان دچار فلج نيمه بدن بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه شواهد پژوهشي بررسي شد كه برمبناي طبقه‌بندي درمان مبتني‌بر شواهد در سطوح اول و دوم و سوم شواهد جاي مي‌گرفتند. افزون‌براين تأثير هريك از روش‌هاي درماني استفاده تحميلي، حركت درماني با محدوديت اجباري، حركت درماني با محدوديت اجباري تعديل‌يافته، درمان فشرده دودستي دست‌بازو و شيوه‌هاي سنتي توان‌بخشي ارزيابي شد. ملاك‌هاي ورود به فرايند مطالعه عبارت بود از: بيماري فلج مغزي نيمه بدن و دامنه سني صفر تا نوزده سال. همچنين پژوهش‌هايي در مطالعه گنجانده شد كه هدفشان درمان اندام فوقاني بود.
يافته‌ها: در پژوهش مروري حاضر از پايگاه داده‌‌هاي پابمد، كوكران، اسكوپوس، مِش و ايندكس مديكوس و كليدواژه‌هاي انواع رويكردهاي درماني و فلج مغزي نيمه بدن و كژكاري‌هاي اندام فوقاني استفاده شد. درنهايت نوزده مقاله به‌دست آمد كه براساس سطح شواهد دوازده مقاله سطح اول و شش مقاله سطح دوم و يك مقاله سطح سوم را شامل مي‌شد. بيشتر اين مقاله‌ها در زمينه حركت‌درماني با محدوديت اجباري بود. 
نتيجه‌گيري: در پ‍‍‍ژوهش‌هاي انجام‌شده نشان داده شده است كه روش‌هاي درماني حركت‌درماني با محدوديت اجباري و حركت‌درماني با محدوديت اجباري تعديل‌يافته و استفاده تحميلي تأثير معني‌داري بر كاركرد دست داشته است؛ اما مطالعات كمي يافت مي‌شود كه بنابر تمارين مبتني‌بر مدارك سطح اول، يعني از روش كارآزمايي باليني تصادفي استفاده كرده باشد. در روش درمان فشرده دودستي دست‌بازو نيز يك پژوهش يافت شد كه هرچند از روش كارآزمايي باليني تصادفي استفاده نكرده است؛ اما تأثيرات درماني اين روش را روي كاركرد دست تأييد مي‌كند. بنابراين نياز به انجام پژوهش‌هاي بيشتر با سطح شواهد اول براي هريك از روش‌هاي درماني ذكرشده، به‌ويژه درمان فشرده دودستي دست‌بازو لازم به‌نظر مي‌رسد تا بتوان از اين درمان‌ها در مراكز درماني استفاده كرد. روش درماني استفاده تحميلي كه با مطالعات حيواني آغاز شد و سپس روي مطالعات انساني بيماران سكته مغزي و درنهايت كودكان فلج مغزي نيمه بدن گسترش يافت، به روش‌هاي مختلف محدوديت و مقدار زمان محدوديت و تمرين‌هاي متنوع ارائه مي‌شد. پژوهش‌هاي بعدي با تكيه بر اصول يادگيري حركتي و نوروپلاستي‌سيته روش استفاده تحميلي را ارتقا داد و روش درماني حركت‌درماني با محدوديت اجباري را ايجاد كرد. درنهايت روش درمان فشرده دودستي دست‌بازو به‌دنبال رفع محدوديت‌ها و مشكلات روش حركت‌درماني با محدوديت اجباري است. هريك از اين روش‌هاي درماني مي‌تواند براي اين كودكان سودمند باشد؛ ازاين‌رو بهتر است پژوهش‌هاي مقايسه‌اي براي ميزان اثربخشي آن‌ها براي رفتار آماج نيز بررسي شود.
New Rehabilitation Approaches for Upper Limb Function of Children With Hemiplegia
Article Type: Original Article
Abstract: Objective Cerebral palsy is an example of a physical disorder that causes multiple impairments that affect function and physical performance. Hemiplegia is a physical impairment that can occur in childhood. One of the most disabling symptoms of hemiplegia is unilaterally impaired hand and arm function. Treatment options include physical therapy, occupational therapy, conductive education, neurodevelopmental therapy, peripheral splinting and casting, pharmacotherapy (e.g., botulinum toxin type A), and surgery. There is little evidence of successful treatment with any of these approaches. Thus, the study aimed at evaluating and determining the effective rehabilitation approaches on upper limb function of children with hemiplegia.
Materials & Methods A literature review was carried out. All evidences that were located in the first, second and third levels of evidence based on evidence-based practice classification and have explored the effect of any form of forced use, constraint induced movement therapy, hand-arm bimanual intensive therapy, and traditional treatments were included in this review. Patients with hemiplegic cerebral palsy and aged between 0-19 years and the researches on the treatment of the upper limbs were included in the study.
Results In this literature review, 19 articles were gathered from certain databases such as PubMed, Cochrane Library, Scopus, MeSH, and Index Medicus with key words like hemiplegic cerebral palsy, types of treatment approach, and upper limb dysfunction. Twelve articles in first level, six in second level, and one in third level were included in this study; most of these included articles were on the constraint-induced movement therapy.
Conclusion Based on the positive results of all these studies, constraint-induced therapy, forced use and hand-arm bimanual intensive therapy seemed to show effectiveness as interventions to improve involved hand and arm function in children with hemiplegia. Nevertheless, we needed to conduct researches with level 1 of evidence for each of the above treatment methods, particularly hand-arm bimanual intensive therapy for use in medical centers. Forced use was started with animal studies and then was continued on human studies of stroke patients and eventually expanded to children with hemiplegic cerebral palsy. Further research based on principles of motor learning and neuroplasticity promoted the use of forced use and developed constraint-induced movement therapy. Finally, the hand-arm bimanual intensive therapy was developed to remove constraints and difficulties of intervention in constraint induced movement therapy. Each of these interventions may be useful for hemiplegia. Comparative studies between these interventions are suggested to study their effects on the target behaviors.
قیمت : 20,000 ريال