بررسي تأثير ارتوز جديد كايفوريمايندر بر شدت قوس بزرگ‌سالان مبتلا به هايپركايفوز پاسچرال

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 18 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف: ستون فقرات بخش بسيارمهمي از چهارچوب اسكلتي بدن است. اين ستون محور اصلي بدن محسوب مي‌شود و نقش مهمي در حفظ و نگهداري راستاي بدن برعهده دارد. خميدگي ستون فقرات يا كايفوز گاهي به‌دليل عادات نامناسب پاسچر يا ضعف عضلات در سنين بعد از بلوغ اسكلتي بروز مي‌كند. تغيير‌نكردن عادت يا تقويت عضلات تثبيت بدشكلي و عوارضي همچون درد را در پي دارد؛ بنابراين كاربرد ارتوزهايي با سيستم بايوفيدبك به افراد كمك مي‌كند كه به‌منظور حفظ راستاي طبيعي ستون فقرات از عضلات خود به‌طوربهينه استفاده كنند. اين نوع ارتوزها با اعمال فيدبكي حسي يا شنوايي فرد را از قرارگرفتن در يك پاسچر ناصحيح مطلع مي‌سازد. با اعمال اين حس مصنوعي ناشي از بيوفيدبك فرد تشويق مي‌شود كه مشكلات وضعيتي خود را با تكيه بر خود كنترل و اصلاح كند. هدف از مطالعه حاضر بررسي تأثير يك يادآور حركتي جديد به نام «ارتوز كايفوريمايندر» بر شدت قوس افراد مبتلا به هايپركايفوز پاسچرال بود.
روش بررسي: در اين پژوهش پانزده فرد بزرگ‌سال [نُه زن با ميانگين سني (44.26) و شش مرد با ميانگين سني (66.25)] با محدوده سني بيست تا پنجاه سال شركت كردند. آنان از وضعيت قرارگرفتن ستون فقرات در پاسچر كايفوتيك شكايت اوليه داشتند و با توجه به نظر پزشك و عكس راديوگرافي به هايپركايفوز پاسچرال بيشتر از 45 درجه مبتلا بودند. اين افراد در صورت داشتن هرگونه سابقه تروما در ستون فقرات ناحيه توراسيك، ناهنجاري‌هاي مشهود ستون فقرات، آرتريت‌روماتوييد، بارداري و سابقه جراحي ستون فقرات از مطالعه خارج مي‌شدند. در اين مطالعه نمونه‌گيري به روش نمونه‌گيري دردسترس انجام گرفت. با درنظرگرفتن توان 0.8 و خطاي آلفا 0.05 و سطح اطمينان 0.95، پس از انجام آزمون آزمايشي روي هفت شركت‌كننده و به‌دست‌آوردن انحراف‌معيار متغير زاويه هايپركايفوز بيمار (متغير اصلي)، با كمك نرم‌افزار جي‌پاور تعداد نمونه‌هاي لازم براي انجام اين پژوهش پانزده بيمار محاسبه شد. افراد بعد از معاينه و ارزيابي ارتوز كايفوريمايندر را هشت ساعت در روز به‌مدت شش هفته پوشيدند. دستگاه اينكلينومتر شدت زاويه كايفوز را يك‌بار قبل و بارديگر بعد از مدت پيگيري اندازه‌گيري كرد. همچنين به‌منظور سنجش كيفيت زندگي افراد از پرسش‌نامه SF-36 استفاده شد.
يافته‌ها: آزمون تي زوجي با هدف بررسي ميزان تغييرات ايجادشده در زاويه كايفوز و مقايسه نمره كلي به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه كيفيت زندگي انجام شد. نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد ميزان زاويه كايفوز (0.000=P) و كيفيت زندگي (0.028=P) افراد شركت‌كننده بعد از استفاده از ارتوز كايفوريمايندر به‌صورت معناداري تغيير يافته بود. درانتها رابطه بين متغيرهاي زمينه اي موجود شامل سن، شاخص توده بدني، شغل و جنس بيماران با تغييرات زاويه كايفوز با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون بررسي شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد كه در بين متغيرهاي زمينه‌اي شامل سن (0.521=P)، جنس (0.382=P)، شاخص توده بدني (0.637=‌P) و شغل (0.306=‌P) و كاهش زاويه كايفوز رابطه معني‌دار وجود نداشت.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه ارتوز كايفوريمايندر مي‌تواند به‌عنوان يادآوري‌كننده‌اي حركتي و يكي از روش‌هاي درماني در كاهش هايپركايفوز پاسچرال مطرح باشد. همچنين يافته‌هاي اين مطالعه بهبود كيفيت زندگي را بعد از استفاده از ارتوز كايفوريمايندر نشان داد. اين امر مي‌تواند ناشي از احساس رضايت از بهبود وضعيت ستون فقرات افراد شركت‌كننده باشد. همچنين اين مطالعه بين متغيرهاي جنسيت و شاخص جثه و شغل با ميزان تغييرات هايپركايفوز ارتباط معناداري نشان نداد.
Effect of New Kypho-Remainder Orthosis on Curve Intensity in Adults With Postural Hyper Kyphosis
Article Type: Original Article
Abstract: Objective Increase in the normal sagittal curvature (hyper kyphosis) may occur in individuals after skeletal maturity due to the poor postural habits and muscular weaknesses. Failure of changing these postural habits or strengthening the postural muscles may lead to deformities that cause pain and discomfort. The current study aims at determining the effect of a novel mechanical reminder “Kypho-remainder Orthosis” on the intensity of the curvature in individuals with postural hyper-kyphosis.
Materials & Methods Fifteen adult participants (9 female, mean age: 26.44 years; 6 male, mean age: 25.66 years) whose X-rays reported over 45 degrees of kyphosis were included in the trial. After the initial evaluations and assessments, each individual was asked to wear the kypho-remainder 8 hours a day for 6 weeks. The kyphosis curvature was measured before and after the trial period by the inclinometer. The quality of life of the participants was evaluated by SF-36 questionnaire.
Results The study represented that wearing the orthosis had a significant effect on the angle of hyper-kyphosis curve index (P=0.000) and the quality of life (P=0.028) of the participants. Age, gender, occupation, and BMI variables did not have any impact on the effectiveness of orthosis in decreasing the hyper-kyphosis curvature.
Conclusion Considering the importance of maintaining a proper posture to optimize the muscles activity in preventing deformity and orthosis with a bio-feedback mechanism may be the solution. The long-term effect of using a bio-feedback orthosis indicated that kypho-remainder orthosis can significantly improve the kyphosis curve in individuals with postural hyper-kyphosis. 
قیمت : 20,000 ريال