موانع و تسهيل‌كننده‌هاي استفاده از تحقيقات در بين پرستاران شاغل در مراكز آموزشي - درماني تبريز

حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دوره 8 - شماره 15

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي است كه به منظور بررسي موانع و تسهيل كننده‌هاي استفاده از تحقيقات در بين پرستاران شاغل در مراكز آموزشي - درماني تبريز در سال 1380 انجام شده است. هدف از اين پژوهش، تعيين علل پايين بودن ميزان استفاده مفهومي و ابزاري از تحقيقات و همچنين بررسي موانع و تسهيل كننده‌هاي استفاده از تحقيقات، مي‌باشد.
اين بررسي بر روي 304 نفر از پرستاران شاغل در دوازده مركز آموزشي- درماني تبريز صورت گرفت كه به شكل تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بود و داده‌ها نيز از طريق نرم افزار(SPSS (10 تجزيه و تحليل گشت. نتايج پژوهش نشان داد كه موانع زيادي در سر راه استفاده از تحقيقات وجود دارد و موانع عمده اذعان شده توسط پرستاران مورد پژوهش عبارت بودند از: كافي نبودن تسهيلات به منظور عملي ساختن يافته‌هاي تحقيقي، عدم همكاري و مشاركت پزشكان با به كار بستن نتايج تحقيقات پرستاري و فقدان وقت كافي براي پرستاران جهت مطالعه تحقيقات انجام شده. عوامل تسهيل كننده استفاده از تحقيقات كه توسط پرستاران پيشنهاد شده بود، بيانگر اثر آموزش در افزايش دانش ومهارتهاي ارزيابي يافته‌هاي تحقيقي و كاربرد آن بود.

Barriers and facilitators of research utilization among nurses working in teaching hospitals in Tabriz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This research is a descriptive study in order to assess barriers and facilitators of research utilization among nurses working in teaching hospitals in Tabriz, year 2001.
The aim is to identify causes of low extent of utilization and also to assess barriers and facilitators of researches.
This study was conducted upon 304 nurses working in 12 teaching hospitals of Tabriz, which were selected by random sampling. Instrument used for study was questionnaire. Data were analyzed using SPSS (10). The results of this study showed that three major barriers for research utilization included: 1) inadequate facilities for implementation, 2) Physicians will not cooperate with implementation and 3) the nurses do not have sufficient time to read researches. Facilitators which nurses suggested, emphasized on the role of education in enhancing their knowledge and skills of research evaluation.

قیمت : 20,000 ريال