آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي شهر تهران از حقوق بيمار و عوامل تسهيل‌كننده رعايت اين حقوق از ديدگاه آن‌ها

حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دوره 12 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: حمايت از حقوق بيمار توسط پرستاران تنها زماني امكان‌پذير است كه آنان آگاهي لازم را در اين زمينه داشته و همچنين شرايط مناسب براي رعايت اين حقوق فراهم باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يك بررسي توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي است كه در آن 554 نفر از پرستاران شاغل تمام وقت در بخش‌هاي عمومي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر تهران كه حداقل 6 ماه سابقه كار داشتند به روش نمونه‌گيري طبقه‌اي انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه‌اي مشتمل بر سه بخش بود. بخش اول مشخصات فردي، بخش دوم شامل عباراتي براي سنجش آگاهي پرستاران از حقوق بيمار و بخش سوم شامل يك سؤال باز مربوط به عوامل تسهيل‌كننده رعايت حقوق بيماران از ديد پرستاران بود. تجزيه و تحليل يافته‌ها به كمك روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون مجذور كاي، ضريب همبستگي پيرسون) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.
يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد پرستاران در مورد حقوق بيمار از آگاهي بالايي برخوردارند (5/95%) همچنين عوامل تسهيل‌كننده رعايت حقوق بيماران از ديد پرستاران بر حسب زمينه ايجاد آن‌ها در سه گروه عوامل سازماني، عوامل كاركنان (پزشك و پرستار و...) و عوامل مربوط به دريافت‌كنندگان خدمات (بيمار، مددجو) طبقه‌بندي شدند. از عوامل سازماني فراهم كردن امكانات و تجهيزات ضروري و وجود نيروي كار به تعداد كافي، از عوامل مربوط به كاركنان تناسب تعداد پرستار با بيمار و آموزش رعايت حقوق بيمار به كاركنان و از عوامل مربوط به دريافت‌كنندگان خدمات، افزايش آگاهي بيماران در زمينه حقوق و مسؤوليت‌هاي خود، بيشترين موارد را به خود اختصاص داده بودند.
نتيجه‌گيري: هر چند كه پرستاران مورد مطالعه از آگاهي بالايي نسبت به مفهوم حقوق بيماران برخوردارند ولي از ديد آنان رعايت اين حقوق ملزوماتي را مي‌طلبد كه در حال حاضر موجود نبوده و اين مقوله مهم اخلاقي را با مشكل مواجه مي‌كند، لذا به نظر مي‌رسد بذل توجه مسؤولين از اهميت ويژه‌اي در احقاق حقوق بيمار برخوردار است.

Nurses’ information and their view points about patient’s rights and practical facilitators in clinics
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: Nurses can support the patients’ rights advocacy, if they are informed of these rights. Furthermore in order to exercise and protect of these rights, the working environment should be appropriate.
Methods & Materials: The aim of this descriptive analytical study was to explore the nurses’ awareness of patients’ rights in Tehran teaching hospitals and the facilitators of observing theses rights from their perspective. To achieve this, 517 nurses were selected using multi stage stratified sampling method. Data were gathered utilizing a researcher made questionnaire with 3o statements regarding patients’ bill of rights, and an open question about patients’ rights facilitators at the end.
Results: The findings indicated that overall nurses had a high level of awareness regard patients’ rights. In addition nurses mentioned 17 factors as facilitators of patients’ rights practice. These were classified to three groups: organization related, personnel related and client/ patient related factors. The most frequent items were in the group of organization related factors.
Conclusion: Despite of nurses’ high awareness of patients’ rights, observing these rights in practice needs many other requirements. These requirements should be recognized and identified. This can be the first step for finding proper solutions by all health care providers and policy makers as well.

قیمت : 20,000 ريال