ارزيابي ميزان جرم دنداني در بيماران مبتلا به سنگ كليوي

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 31 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: تعدادي گزارش مبني بر تغييرات دهاني در بيماران با بيماريهاي كليوي وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به استوماتيك اورميك، خونريزي خود بخود، افزايش بيماري پريودنتال، خشكي دهان و افزايش رسوب جرم اشاره نمود. با توجه به تركيب ساختماني و نحوه شكل گيري نسبتاً يكسان سنگهاي كليوي و جرم هاي دنداني بر آن شديم كه تحقيقي پيرامون بررسي ميزان جرم هاي دنداني در بيماران مبتلا به نفروليتياز انجام دهيم.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش مورد-شاهد انجام شد كه در آن تعداد 30 نفر از بيماران مبتلا به نفروليتيازيس ايديوپاتيك گروه مطالعه و 30 نفر بدون ابتلا به بيماري فوق در همان دامنه سني گروه شاهد را تشكيل مي دادند. هر دو گروه فاقد بيماري سيستميك و پريودنتال بودند. وضعيت جرم و پلاك افراد براساس شاخص پلاك Silness-loe و جرم Green-Vermilion اندازه گيري و ثبت مي شد. داده ها با آزمون كاي دو، T-student و آناليز واريانس دو عاملي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه هيچگونه اختلاف معني داري بين گروه هاي مورد و كنترل از نظر مقدار پلاك و جرم دنداني وجود نداشت (79/0=P).
نتيجه گيري: بيماران مبتلا به نفرو ليتيازيس استعداد بيشتري براي تشكيل جرم ندارند.

The Evaluation of Calulus Rate in Patients with Nephrolithiasis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Some reports show that oral manifestations such as uremia osteomatiis, self bleeding, periodontal diseases, xerostomia and calculus formation are increased in patients with renal disease. Based on similar structural composition and similar process of production of kidney stones and dental calculus, we performed this study to evaluate the prevalence of dental calculus in patients with kidney diseases.
Materials & Methods: In this case-control study, 30 patients with idiopathic nephrolithiasis were selected as case group and 30 sex and age matched healthy persons were selected as control. They had no systemic and periodontal diseases. Silness-Loe plaque index and Green-Vermillion calculus index were recorded for both groups. Data were analyzed by Chi-square, Fisher’s Exact test, T-student and Two-way ANOVA.
Results: Results of this study showed that there were not any significant differences between case and control groups in amount of plaque and dental calculus P=0.79.
Conclusion: Patients with nephrolithiasis are not more susceptible to calculus formation.

قیمت : 20,000 ريال