بررسي اثر استفاده از تركيب خمير پانسمان پريودونتال همراه با هيدروكسيد كلسيم در كاهش حساسيت عاجي بعد از جراحي پريودونتال

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 31 - شماره 1-2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: حساسيتهاي عاجي از جمله مشكلات شايعي است كه بسياري از بيماران به اشكال گوناگون از آن شكايت دارند. علت ايجاد اين حالت، باز شدن توبولهاي عاجي به محيط دهان است كه در اثر عواملي همچون شكستگي، سايشهاي پاتولوژيك دندان و به خصوص بعد از جراحي هاي پريودونتال ايجاد مي شود. تاكنون درمانهاي بسياري براي اين مشكل پيشنهاد شده است. هيدروكسيد كلسيم نيز از جمله موادي است كه جهت درمان حساسيتهاي عاجي بعد از جراحي هاي لثه ممكن است كاربرد داشته باشد. هدف اين مطالعه بررسي اثر خميرهاي پانسمان پريودونتال به عنوان يك حامل جهت كاربرد ماده فوق در كاهش حساسيت عاجي بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه روي 30 بيمار با مشكل پريودونتال پيشرفته كه نياز به جراحي دو كوادرانت در هر فك را داشتند، انجام شد. در هر بيمار يك كوادرانت به عنوان مطالعه و كوادرانت ديگر به عنوان كنترل در نظر گرفته شدند. در گروه مطالعه 90mg از پودر هيدروكسيد كلسيم با 1cm از خمير Co-pack مخلوط و در ناحيه جراحي قرار گرفت. خمير در گروه كنترل فاقد پودر هيدروكسيد كلسيم بود، بعد از يك هفته خمير برداشته شده و ميزان حساسيت با استفاده از پوار هوا و سوند و با استفاده از Visual analog scale ارزيابي شد. شاخص پلاك O'leary نيز در دو گروه ثبت گرديد. يافته ها با استفاده از آزمون آماري Wilcoxon آناليز گرديدند.
يافته ها: در پايان مطالعه 21 بيمار مراحل مطالعه را تكميل نمودند و 9 بيمار به دلايل مختلف از مطالعه خارج شدند. نتايج اين مطالعه تفاوت معني داري را بين دو گروه از نظر ميزان حساسيت و تشكيل پلاك نشان نداد اگرچه ميزان پلاك در ناحيه اي كه از پانسمان همراه با هيدروكسيد كلسيم استفاده شده كمتر بود.
نتيجه گيري: از پانسمان پريودونتال به عنوان حاملي جهت كاربرد هيدروكسيد كلسيم در درمان حساسيتهاي عاجي بعد از جراحي لثه نمي توان استفاده كرد. اين ماده به همراه پانسمان پريودونتال مي تواند باعث كاهش تجمعات باكتريايي در ناحيه مورد جراحي گردد كه ممكن است در سرعت بخشيدن ترميم بافتهاي جراحي شده تأثير گذار باشد.

Evaluation of the Effect of Adjunctive Use of Calcium Hydroxide Combined with Periodontal Dressing on Dentin Hypersensitivity after Periodontal Surgery
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Dentinal hypersensitivity is one of the most common complications which many patients complain in different ways. Dentinal hypersensitivity is caused by the opening of dentinal tubules to an oral cavity due to fractures, attritions, etc. It is a common complications after periodontal surgery. Many treatments have been suggested for this problem, till now. Calcium hydroxide is one of the materials used for treatment of root hypersensitivity after periodontal surgery. The aim of this study was to evaluate the effect of calcium hydroxide combined with periodontal dressing on root hypersensitivity after periodontal surgery.
Materials & Methods: This study was done on 30 patients with severe periodontitis who needed periodontal surgery for both quadrants in each jaw. In each patient one quadrant was treated as a test and the other side was used as a control. In the test group 90mg of Calcium Hydrixude powder mixed with 1cm of Co-pack covered the site surgical. Twenty-one patients completed the procedure After surgery, a periodontal dressing combined with calcium hydroxide covered the area on the test side. The other side was used as a control and covered with a pure dressing. After one week the dressing was removed and the amount of hypersensitivity was measured with air flow and an explorer using the visual analog scale. Data were analyzed using the Wilcoxon sign rank test.
Results: The results showed that there were not any significant differences between the two sides in root sensitivity, but Plaque index in the test sides was lower than the control side.
Conclusion: The periodontal dressing can not be used as a carrier for calcium hydroxide to reduce root hypersensitivity after periodontal surgery. Decrease in plaque accumulation after using the combination of calcium hydroxide and periodontal dressing may accelerate surgical wound healing but further investigations are necessary.

قیمت : 20,000 ريال