تاثير برنامه ورزشي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرني

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: اسكيزوفرني يك بيماري مزمن است كه مي تواند باعث بروز مشكلات جسمي، سايكولوژيك و اجتماعي گردد. ورزش نقش با ارزشي در بازتواني و مديريت درمان اين بيماران به خاطر اثرات مثبت ذهني و فيزيكي آن دارد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه ورزشي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرني انجام شد.
روش بررسي: در پژوهش حاضر كه يك مطالعه كارآزمايي باليني است تعداد 46 بيمار 60-20 ساله مبتلا به اسكيزوفرني انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمون (23 نفر) و شاهد (23 نفر) قرار گرفتند.
نمونه هاي گروه آزمون به صورت يك روز در ميان و هر جلسه در مجموع 45 دقيقه در برنامه ورزشي طراحي شده شركت نمودند. كيفيت زندگي بيماران هر دو گروه، در دو مرحله قبل از شروع برنامه ورزشي و همچنين پس از آن توسط پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگي (Quality of Life Scale)، سنجيده شد و در دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري من ويتني، ويلكاكسون، كروسكال واليس و ضريب همبستگي پيرسون مقايسه گرديد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 1/10±4/39 سال بود و 9/67% آنان را مردان تشكيل مي دادند. ميانگين طول مدت بيماري نمونه ها
12/9±4/2 سال بود و 6/53% آنان داراي علائم مثبت يا منفي بودند. بين دو گروه قبل از مداخله اختلاف معني داري از نظر مشخصات دموگرافيك، علائم بيماري و ابعاد كيفيت زندگي مشاهده نشد. ميانگين كل كيفيت زندگي پس از مداخله در گروه آزمون و شاهد به ترتيب 9/15±67 و 3/16±55 بود (05/0>P). ميانگين نمره ابعاد مختلف كيفيت زندگي (ارتباطات بين فردي، سودمندي نقش، پايه هاي شخصيت، فعاليت ها و اهداف مشترك) پس از مداخله در گروه آزمون بيشتر از گروه شاهد بود (05/0>P). همچنين ميانگين نمره ابعاد مختلف كيفيت زندگي و كيفيت زندگي كل در گروه آزمون پس از مداخله نسبت به قبل از آن افزايش معني داري داشت (05/0>P) ولي در گروه شاهد اين اختلاف معني دار نبود.
نتيجه‏گيري: برنامه ورزشي هوازي باعث بهبود كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرن در ابعاد مختلف آن مي گردد، لذا استفاده از برنامه هاي ورزشي جهت پيشگيري و كاهش مشكلات و نيازهاي بيماران اسكيزوفرن و افزايش سازگاري آنان يك ضرورت محسوب مي گردد.

The effect of aerobic exercise program on quality of life in schizophrenic patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: Schizophrenia is a chronic disease and may result in physical, psychological and social problems. Exercise play an important role in reability and treatment of the patients due to its physical and mental positive effects on their life. This study was carried out to evaluate the effect of aerobic exercise program on quality of life in schizophrenic patients.
Methods: In this clinical trial study, a total of 46 patients, aged 20-60 years old, with schizophrenia who were hospitalized were randomly divided in two equal groups of case and control. An aerobic exercise program, for 45 minutes. every other day, was performed in the case group. The quality of life, before and after the beginning of the program, in both groups was assessed using quality of life scale (QLS). This parameter was compared in the groups using statistical methods (Manwithny, Wilcaxon, Pearson and Kruskal-wallis).
Results: Mean age of the individuals studied were 39.4±10.1 years and 67.9% of them were male. The mean of disease duration was 12.9±4.2 years and 53.6% of subjects had positive or negative symptoms. There was no significant difference between the two groups before the intervention in demographic characteristics, the quality of life dimensions, and symptoms. Mean of life quality after, the intervention, in the case and control groups was 67±15.9 and 52.1±14, respectively (P<0.05). Mean quality of life dimensions (interpersonal relation, productivity role, intrapsychic foundations, common objects and activities), after the intervention in the case was more than that of the control group (P<0.05). Also, mean of score of life quality dimensions and overall life quality were increased significantly after the intervention compared with before that (P<0.05), but difference was not significant in the control group.
Conclusion: Aerobic exercise program can improve the quality of life in patients with schizophrenia in all dimensions. So, it is essential to use this program prevention and decrease of schizophrenic patients’ problems, needs and their adaptability.

قیمت : 20,000 ريال