تاثير ورزش بر افسردگي خفيف بعد از زايمان در مراجعين به مراكز بهداشتي - درماني شهر اردبيل، 1381

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 3 - شماره 10

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: افسردگي بعد از زايمان يك بيماري مهم و مشكل ساز بوده كه در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع ممكن است تشديد يافته و طولاني شود، بنابراين جهت پيشگيري از هر گونه اختلال ناشي از افسردگي در روابط همسر و خانواده و تامين سلامت مادر، كودك و خانواده يكي از اقدامات توصيه شده ورزش مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تمرينات ورزشي بعد از زايمان برروي بهبود افسردگي خفيف در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني اردبيل بوده است.
روش كار: مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني دوسوكور است. تعداد 50 نفر از مادراني كه زايمان طبيعي كرده و در هفته دوم زايمان به مراكز بهداشتي درماني شهر اردبيل مراجعه نمودند پس از آنكه توسط آزمون افسردگي بك افسردگي آنها خفيف تشخيص داده شد، به روش تصادفي انتخاب و به صورت يك در ميان در دو گروه تجربي (ورزشي) و مقايسه (غير ورزشي) قرار گرفتند. سپس شش هفته بعد از زايمان، مجدداً با تست بك ميزان افسردگي دردوگروه تعيين و باهم مقايسه شد.
يافته ها: بيشترين ميزان(36%) از افراد مورد بررسي در گروه سني30-26 سال، 82% خانـه دار، 44% داراي تحصيلات زير ديپلم و 60% داراي دو بار سابقه زايمان بودند. شش هفته بعد از زايمان، 56% از گروه تجربي در مقابل 32% از گروه مقايسه بهبود يافته و 8% از گروه تجربي در مقابل 16% از گروه مقايسه نيازمند مشورت با روانپزشك بودند. آزمون t اختلاف معني داري در دو گروه نشان داد (05/0>p).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ورزش در بهبود افسردگي خفيف بعد از زايمان تاثير مثبت دارد. پيشنهاد مي شود در مراقبت هاي بعد از زايمان بر انجام تمرينات ورزشي مناسب تاكيد شود.

The Effect of Physical Exercise on Mild Postpartum Depression among Women Referring to Ardabil Health Centers, 2002
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Postpartum depression is a problematic and important disease and if not recognized and treated on time, it can be aggravated or chronic. Exercise is strongly recommended in this regard to prevent any family disorders and improve the health of mother, child and family. The aim of this study was to determine the effect of exercise on mild postpartum depression among women referring to Ardabil health centers.
Methods: This study was a double blind clinical trial. About 50 subjects with normal vaginal delivery were selected. The subjects had referred to health canters in the second week after delivery and were diagnosed to have mild depression using Beck depression test. They were randomly divided into two groups (exercise and non-exercise). Then Beck test was done 6 weeks after delivery again and the results were compared in two groups.
Results: The findings indicated that between mildly depressed mothers, 36% were 26-30 years old, 82% were housekeeper, 44% had under diploma education, 60% had two previous deliveries. 56% of exercise group and 32% of non-exercise group were treated. 8% of experimental subjects and 18% of control ones needed psychological consultation 6 weeks after delivery. T-test showed significant differences between two groups (p<0.05).
Conclusions: Results showed that exercise had a positive effect on the treatment of mild postpartum depression. As a result it is recommended strongly in postpartum care.