بررسي عوامل خطر ساز اختلال رشد شير خواران كمتر از دو سال شهرستان نمين

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 3 - شماره 10

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : اختلال رشد (FTT) به رشد فيزيكي ناكافي و يا ناتواني در ميزان رشد مورد نظر در طول زمان اطلاق مي شود . اختلال رشد كودكان بعنوان يكي از مشكلات بهداشت غذايي در ايران مطرح است و يك مشكل چند وجهي است كه عوامل ارگانيك و غيرارگانيك در بروز آن دخيل مي باشند. اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل خطر ساز عمده و دخيل در رشد كودكان زير دو سال كه آسيب پذيرترين گروه سني براي اختلالات رشد مي باشند انجام گرفت .
روش كار : مطالعه از نوع مورد- شاهدي است و بر روي 120 كودك (60 مورد و 60 شاهد ) تحت پوشش شبكه بهداشتي درماني شهرستان نمين در سال 82-1381 انجام گرفت. موارد شامل كودكاني بودند كه منحني رشد آنها زير صدك سوم قرار داشت و يا منحني رشد آنان سير نزولي از دو منحني ماژور را در مدت كوتاهي داشت. گروه شاهد از بين كودكان زير دو سال با منحني رشد نرمال انتخاب گرديد. مشخصات دموگرافيك پدر، مادر و مشخصات تغذيه اي و آنتروپومتريك (قد،وزن و دور سر ) كودك اندازه گيري شد. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت برنامه هاي آماري مجذور كاي و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه در گروه مورد تعداد دفعات عفونت تنفسي ، تعداد دفعات ابتلا به اسهال و استفراغ نسبت به گروه شاهد از نظر آماري بيشتر بود
(0/05>p)، ولي در گروه شاهد تعداد كودكان كمتر از 6 ماه كه تغذيه انحصاري با شير مادر داشتند از نظر آماري بيشتر از گروه مورد بود( 5 0/0>p)، بيشتر كودكان مبتلا به نارسايي رشد، وزن هنگام تولد كمتري نسبت به گروه شاهد داشتند ( 5 0/0>p). مادران گروه شاهد سطح تحصيلات بالاتري نسبت به گروه مورد داشتند در صورتيكه بي سوادي مادر در گروه مورد نسبت به شاهد بيشتر بود (5 0/0>p) همچنين تعداد افراد خانوار و خانه دار بودن مادر در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود (5 0/0>p). هيچ اختلاف معني داري بين تعداد دفعات تغذيه با شير مادر و رتبه تولد فرزندان در دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري : نتايج اين بررسي نشان داد كه برخي از عوامل خطر ساز مانند عفونت تنفسي ، وزن تولد كم ، سواد، آگاهي مادر، تغذيه انحصاري با شير مادر و تعداد دفعات ابتلا به اسهال و استفراغ نسبت به عواملي چون تعداد دفعات تغذيه با شير مادر و رتبه تولد تاثير بيشتري در اختلال رشد كودكان داشته است.

Failure to Thrive Risk Factors among Infants in Namin
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Failure To Thrive (FTT) refers to the insufficient physical growth or inability in keeping the desired growth rate in a period to time.
It is a problem in Iran as far as hygienic nutrition is concerned. FTT is a multifactor problem which is caused by various organic and nonorganic agents. This study was conducted to pinpoint the major risk factors involved in the growth of children under 2 years of age who are the most vulnerable age-group in terms of growth disorders.
Methods: This case-control study was conducted in 2002-2003 on 120 infants (60 cases with FTT and 60 controls) in Namin health centers. The case group was under the third percentage of their growth chart or they had -2SD in growth chart at least in three months. The control group was composed of infants with normal growth chart.
The demographic characteristics of parents, and the nutritional and antropometric (height/weight, head circumference) characteristics of the subjects were measured. The collected data were analyzed by SPSS software, using chi-square and ANOVA.
Results: The findings indicated higher frequency of respiratory infections, diarrhea and vomiting in case group (p<0.05). The control group, on the other hand, outnumbered the case group in terms of the number of infants under 6 months who were exclusively breast-fed (p<0.05). Most of the infants with FTT had a lower birth weight than control group (p<0.05). The number of mothers with lower level of education and those who were housewives and also the number of family members were significantly higher in case group than control group (p< 0.05). However, no significant difference was observed between two groups in terms of frequency of breast feeding and birth rank.
Conclusions: The results indicated that some risk factors such as respiratory infections, birth weight, education, mother?s knowledge, exclusive breast feeding and the frequency of diarrhea and vomiting have far more important role in growth disturbances in children compared to factors such as frequency of breasr feeding and birth rank.