مقايسه وضعيت تغذيه‌اي دانشجويان‌ دختر خوابگاهي و غيرخوابگاهي در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1378

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 3 - شماره 9

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: تغذيه مناسب بويژه دريافت انرژي و مواد مغذي ضروري و كافي در دختران جوان بخصوص در دانشجويان به خاطر مسايل فيزيولوژيك و سلامتي حايز اهميت است. در اين سنين تغييراتي در شيوه زندگي رخ مي دهد، كه مي تواند بر وضعيت تغذ‌يه‌اي دانشجويان اثرات مهمي داشته باشد، بنابراين در مطالعه حاضر وضعيت تغذ‌يه‌اي، انرژي و مواد مغذي ضروري دريافتي دانشجويان دختر خوابگاهي و غيرخوابگاهي مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، وضعيت تغذ‌يه‌اي 82 دانشجوي دختر خوابگاهي و 74 دانشجوي دختر غيرخوابگاهي مورد بررسي قرار گرفت. افراد مورد بررسي در محدوده سني 24ـ 18 سال قرار داشتند و با استفاده از اندازه‌گيري هاي تن‌سنجي و روش يادداشت سه روزه مواد غذايي مصرفي شامل يك روز تعطيل در شهر اردبيل در سال 1378مورد بررسي قرار گرفتند. از برنامه رايانه‌اي Food Processor2 براي آناليز مواد غذايي و از EPI6 براي آناليز يافته‌ها و مقايسه بين دو گروه استفاده گرديد.
يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد كه ميانگين انرژي مصرفي روزانه دانشجويان دختر خوابگاهي و غيرخوابگاهي به ترتيب24±2247 و21± 2192 كيلوكالري بود كه تفاوت بين دو گروه معني‌دارنبود. انرژي دريافتي از كربوهيدراتها در دانشجويان خوابگاهي به طور معني‌داري بيشتر ولي انرژي دريافتي از پروتئينها و چربيها كمتر از دانشجويان غيرخوابگاهي بود
(0/001 >p ). سي و چهار مميز دو درصد دانشجويان خوابگاهي و 1/58 % دانشجويان غيرخوابگاهي بيش از 30 % انرژي خود را از چربي دريافت كرده بودند. همچنين 4/85 % دانشجويان خوابگاهي و 6/44 % دانشجويان غيرخوابگاهي، روزانه كمتر از 15 گرم فيبر غذايي دريافت كرده بودند. ميانگين دريافتي كلسيم، منيزيم، ويتامينهاي A، C و فولاسين در دانشجويان خوابگاهي به طور معني‌داري كمتر از دانشجويان غيرخوابگاهي بود ( 001/0>p).
نتيجه‌گيري: با وجود نارسايي هايي در دريافت بعضي از ريزمغذي ها، وضعيت تغذ‌يه‌اي دانشجويان غيرخوابگاهي مطلوبتر از دانشجويان خوابگاهي است، بنابراين اصلاح و بهبود برنامه‌هاي غذايي غذاخوري هاي دانشجويي جهت رفع مشكلات تغذ‌يه‌اي توصيه مي‌گردد.

Comparing Nutritional Status of College Female Students Living on and off Campus in Ardabil, 1999
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: In young females, especially among university students because of the physiological needs, the intake of energy and essential nutrients is very important. Some changes happen in the life style of these students, which can affect their nutritional status. In this study the nutritional status, energy and nutrients intake of young female students living on and off campus were investigated.
Methods: In this descriptive-analytical study nutritional status of 82 on-campus female students and 74 off-campus ones (Age range=18-24) were assessed and compared using anthropometrics measurements and three-day dietary records method including one day off. Nutritional values were analyzed using FP2 computer program and statistical analyses were carried out by EPI6.
Results: The findings indicated no significant difference between the daily average energy intake of on-campus and off-campus students (2247±24) and (2192±21 kcal respectively). Energy intake of on-campus students from carbohydrates was significantly higher than that of off-campus students, whilst energy intake from protein and fat was significantly lower (p<0.001). 34.2% of on-campus students and 58.1% of off-campus ones received more than 30% of their energy from fat. Besides, 85.4% of on-campus students and 44.6% of off-campus ones received less than 15gr of fiber every day. Results also indicated that mean intake of, calcium, magnesium, vitamins A, C and folacin for on-campus students was significantly lower than off-campus students (p<0.001).
Conclusions: The findings indicated that in both groups the intake of some essential micronutrients was lower than recommended levels. However, in general the nutritional status of off-campus students was better than on-campus ones. On the basis of these results the improvement of university food service programs would be beneficial.

قیمت : 20,000 ريال