تب مديترانه‌اي فاميلي و گزارش 74 بيمار از اردبيل

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 6 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماري تب مديترانه فاميلي(FMF (Familial Mediterranean Fever، سردسته سندرم هاي تب‌هاي دوره‌اي ارثي است كه احتمالا زماني فقط در كشورهاي اطراف در‌ياي مديترانه شايع بود. ولي امروزه به دليل مهاجرت هاي قومي وسيع نژادهاي ترك، يهود، عرب و ارمني از گسترش قابل توجهي در دنيا برخوردار مي‌باشد. با توجه به موقعيت جغرافيايي اردبيل، نژاد ترك و نزديكي به درياي مديترانه شيوعFMF، در اردبيل قابل توجه است. هدف از مطالعه حاضر توجه بيشتر به اين بيماري و معرفي FMF، به عنوان يك بيماري شايع قابل توجه در اردبيل است. توصيف تابلو‌هاي باليني و خصوصيات آن موجب آشنايي بيشتر جامعه پزشكي با اين بيماري شده و مانع تاخير و يا اشتباه تشخيصي خواهد شد.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه در طي يك سال از شهريور 1383 تا 1384 انجام شده است. ليست بيماران تشخيص داده شده FMF، بر اساس معيارهاي تشخيصي تل‌ها شومر (Tel-Hashomer criteria) از پرونده‌هاي درمانگاه روماتولوژي اطفال بيمارستان علي اصغر و يا موارد معرفي شده از كلينيك‌هاي خصوصي پزشكان متخصص جمع‌آوري گرديد. در نهايت از مجموع 112 بيمار، 74 بيمار وارد مطالعه شدند. از كليه بيماران مصاحبه حضوري به عمل آمد و پرسشنامه مربوطه تكميل گرديد و تابلوي باليني بيماري، مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت اطلاعات جمع‌آوري شده به كمك نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته‌ها: FMF در گروه سني اطفال ( زير18سال) شايع تر بود (76%) و در مردان كمي بيشتر از زنان ديده شد (نسبت مرد به زن1/1). درد شكم شايع ترين شكايت اصلي در 74% موارد وجود داشت و شايع‌ ترين تظاهرات باليني شامل درد شكم و تب به ترتيب با شيوع 95% و 84% بودند. بيشترين طول مدت درد 72ـ12 ساعت (76%) بود. در 5/63% موارد طول دوره رهايي از درد در بيماران اين مطالعه يك هفته تا يك ماه بود. 85% بيماران سابقه بستري‌هاي متعدد تشخيصي داشتند و در 32% موارد به اشتباه تحت عمل جراحي اورژانس قرار گرفته‌ بودند. در كل 92% بيماران با تشخيص هاي غلط، قبلا داروهايي مصرف كرده بودند. 20% بيماران سابقه فاميلي مثبت براي FMF ذكر مي‌كردند. در 50% موارد والدين باهم فاميل بودند و در 5/59% آنها تاخير تشخيصي بالاي سه سال وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي‌داد كه FMF در منطقه‌ اردبيل شيوع بالايي دارد كه كاملا دور از انتظار مي‌باشد. شايع ترين سن تظاهر بيماري زير 18 سال بوده و شروع و تظاهر اوليه بيماري بالاي 40 سالگي نادر است. آمار بالاي جراحي‌هاي اورژانسي اشتباه و بستري‌هاي متعدد و درمان‌هاي غلط قبلي تاييدي بر اين مطالب است كه بيماري در ميان جامعه پزشكي ما ناشناخته يا حداقل كم شناخته است. در مطالعه حاضر برخي از علايم باليني شامل علايم چشمي و پارستزي به عنوان يافته‌هاي جديد و نادر در بيماران FMF مورد توجه قرار گرفته است.

Familial Mediterranean Fever in Northwest of Iran (Ardabil): 74 Cases Reported
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Familial Mediterranean Fever (FMF) which is the prototype of the hereditary periodic fever syndromes is common in the countries around the Mediterranean Sea. Regarding the geographical position of the northwest of Iran, having Turkish originality and its vicinity to the Mediterranean Sea, the incidence of this disease is significant in Ardabil. The goal of this study was to introduce FMF as a disease with significant outbreak in this area.
Methods: This research is a descriptive study which has been done during one year from October 2004 to October 2005. According to the Tel-Hashomer criteria, the patients suffering from FMF were collected from private clinics and pediatric rheumatology clinics records. Then from 112 patients only 74 ones were studied. All of the patients were interviewed and filled out a questionnaire.
Results: Familial Mediterranean Fever is common among children under 18 (76%) and more common in male than female. Abdominal pain has been the most common complaint (74%) and abdominal pain and fever (95% and 84% respectively) were the main clinical symptoms. The most common period of pain was 12-72 hours and the common recovery (attack free) period was from 1 week to 1 month (63.5%). Majority of the patients had hospital admission for diagnostic work up (85%) and some of them (32%) had been under surgical operation mistakenly. On the whole 92% of the patients had taken medications as a result of wrong diagnosis and 20% had positive familial history. 50% of the patients' parents were first degree relatives and in 59.5% delay in diagnosis was more than 3 years.
Conclusion: Results of this study and introduction of this group of patients in a one-year research indicate that: FMF is more common in the northwest of Iran although physicians are not familiar with that. The common age for manifestation of this disease is under 18 and its presentation after the age of 40 is very rare.

قیمت : 20,000 ريال