ارايه و ارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت اردبيل

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: در تمدن نوين جلب مشاركت مردمي مهمترين راه كار توسعه در بخش هاي مختلف جامعه تلقي مي شود. ايجاد مراكز توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت قدمي است كه در اين راستا برداشته شده است. در اين مراكز، توسعه اجتماعي در كنار ارتقاي سلامت تحقق مي يابد و در خلال انجام فعاليت هايي برنامه ريزي شده، مردم منطقه ضمن پيشرفت و توسعه در راه سلامت گام بر مي دارند، مشاركت را تمرين مي كنند، مسووليت پذير مي‌شوند و درك مي كنند كه كليد حل بخش عمده اي از مسايل مربوط به سلامت در دست خود آنها است.
روش كار: در چهارچوب مبتني بر پژوهش عملي و با مداخلاتي كه بصورت پويا وبر اساس ارزيابي هاي مجدد پي ريزي شد اقداماتي در دو بخش شامل تشكيل كميته هاي كاري و تشكيل پايگاه تحقيقات جمعيتي انجام شد. پايگاه تحقيقات جمعيتي رويكرد برنامه ريزي شده به سلامت جامعه را بعنوان مبناي فعاليت خود قرار داد و اولين مرحله اجرايي آن بسيج جامعه بود. به منظور ارايه و ارزشيابي مدلي براي بسيج جامعه اقدامات مختلفي از جمله توجيه رابطين بهداشت،‌ جلب مشاركت افراد كليدي منطقه، شناخت ادبيات جامعه براي برقراري ارتباط موثر و نافذ با مردم، اطلاع رساني،‌دعوت به همكاري و سرشماري عمومي براي شناسايي افراد معتمد و توانمند منطقه صورت گرفت.
يافته ها:‌ توسط رابطين بهداشتي منطقه 60 نفر از افراد كليدي شناسايي شدند كه 53 نفر از آنها دعوت به همكاري را پذيرفته و در سه جلسه اهداف مركز بازگو و نقطه نظرات آنان ارزيابي گرديد. بررسي ادبيات جامعه نشان داد كه منطقه مورد نظر داراي فرهنگ متوسط به بالا با سطح سواد و درآمد متوسط به پايين و ميزان علاقه مندي مناسب براي مشاركت است. ارزيابي همكاري صدا و سيما، شهرداري و سازمان هاي ديگر بجز آموزش و پرورش در اطلاع رساني مطلوب نبود. پس از انتشار ويژه نامه علمي پايگاه استقبالي از سوي مردم مشاهده نگرديد اما در بين مسئولين منجر به ايجاد چشم اندازي روشن گرديد. 287 نفر بصورت داوطلبانه دعوت به همكاري در مركز را پذيرفته و به عضويت آن در آمدند. پس از سرشماري عمومي مشخص شد 4355 خانوار با جمعيت كل 19652 نفر در منطقه سكونت دارند از اين تعداد 9305 نفر (48%) زن و مابقي مرد بودند. ميانگين سني جمعيت 26 سال و ميانگين بعد خانوار 5/4 و 8352 نفر (42%) متاهل بودند. اكثريت خانم ها خانه دار و اكثريت آقايان شغل آزاد داشتند.
نتيجه گيري: فرآيند بسيج جامعه در اين پروژه موفق ارزيابي گرديد اما بنظر مي رسد جهت نهادينه شدن و استمرار فعاليت مركز اجتماعي و ارتقاي سلامت نياز به جلب مشاركت و همكاري بيشتر سازمان ها و اقشار مختلف مردم وجود دارد.

Presentation and Evaluation of a Community Mobilization Model in Ardabil Social Development and Health Promotion Center
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: In modern civilization, community participation is considered to be the most important way of development in different parts of the society. Establishing social development and health promotion centers (SDHPC) is the first step which is taken in this regard. In these centers, social development is implemented along with health promotion. During some planned activities people practice participation and having sense of responsibility while they move towards development and health. They understand that the key for solving majority of health problems are in their own hands.
Methods: In the framework of an action research, interventions based on dynamic, reevaluation activities, were done in two parts: Formation of activity committees and establishment of population laboratory. SDPHC set its programs based on a planned approach to community health and community mobilization was the first practical action in this plan.
Aiming at presentation and evaluation of community mobilization model, different activities consisting of mobilization of heath volunteers, raising participation of regional stake holders, recognizing social literature to ensure effective and pervasive communication with people, propagation and call for participation along with general enumeration of society was done to find authoritative people.
Results: Health volunteers helped to recognize 60 key persons. 53 of them accepted participation. Objectives of the center were explained to them in three meetings, and their opinions were collected. A study of community literature showed that this region had a moderate to high cultural behaviors, and moderate to low income level and education with suitable interest in participation. The Evaluation of provincial broadcasting organization, municipality and other organizations was not desirable except for education organization. Publishing a newsletter was not welcomed by people but it created a bright perspective among governmental authorities. 287 persons accepted invitations voluntarily and took membership. After regional census, it was found that 4355 households with a total population of 19652 were living in this region 9305 (48%) of whom were females. Mean age of population was 26 and mean household dimension was 4.5. 8352 persons (42%) were married. Majority of women were house wives and majority of men had self managed job.
Conclusion: The process of community mobilization in this project was evaluated to be successful but for establishment and continuation of activities in SDHPC most of the organizations and different groups of people should be encouraged to participate.

قیمت : 20,000 ريال