تعيين ميزان دقت تشخيصي سونوگرافي در ضربه بسته شكمي، 1382

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : بيماران با شرايط باليني ناپايدار ناشي از ضربه بسته شكمي نيازمند ارزيابي سريع آسيب اعضاي داخل شكمي به منظور تعيين نياز به عمل جراحي مي‎باشند. سونوگرافي روشي سريع است كه مي‎تواند در محل احياي بيماران براي يافتن مايع آزاد صفاقي به عنوان نشانه‎اي از آسيب اعضاي داخل شكمي مورد استفاده قرار گيرد. اين مطالعه آينده‎نگر به منظور تعيين ميزان كارآيي سونوگرافي اورژانس در بيماران مبتلا به ضربه بسته شكمي و با هدف مقايسه دقت سونوگرافي با نتايج لاواژ صفاقي تشخيصي و سي‎تي‎اسكن طرح‎ريزي شد.
روش كار : در 174 بيمار با ضربه بسته شكمي قبل از سي‎تي‎اسكن يا لاواژ صفاقي سونوگرافي اورژانس شكمي انجام شد. سونوگرافي اورژانس با روش FAST
(Focused Abdominal Sonography for Trauma) انجام گرفت و شش ناحيه شكم به منظور يافتن مايع آزاد صفاقي معاينه شد.
يافته‎ها: نتايج اين بررسي نشان داد كه سونوگرافي حساسيت 95%، اختصاصيت 8/80% و دقت كلي 6/89% در تشخيص مايع آزاد صفاقي دارد. ارزش پيشگويي مثبت و منفي سونوگرافي به ترتيب 4/89% و 1/90% تعيين شد.
نتيجه‎گيري: سونوگرافي روشي قابل اعتماد براي ارزيابي سريع ضربه بسته شكمي بوده و مي‎توان آن را جايگزين لاواژ صفاقي تشخيصي كرد.

Determination of Sonographic Diagnostic Accuracy in Blunt Abdominal Trauma, 2003
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Patients in unstable condition with blunt abdominal trauma require rapid evaluation of abdominal organs to assess the need for laparatomy. Ultrasonography is a fast technique which can be used in the resuscitation area to detect free intraperitoneal fluid as an indication of intraabdominal injury. This prospective study was designed to determine the efficiency of emergency abdominal sonography for evaluating patients with blunt abdominal trauma and to compare the accrurcy of ultrasonography with the results of diagnostic peritoneal lavage and CT scan.
Methods: Emergency sonography was performed prior to diagnostic peritoneal lavage and CT scan on 174 patients with blunt abdorminal trauma. Sonography was performed with FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) technique and six area of the abdomen where examined to detect free intraperitoneal fluid.
Results: The results of this study revealed that ultrasonography has a sensitivity of 95% a specificity of 80.8%., and an overall accuracy of 89.4% for detecting free intraperitoneal fluid. The positive and negative predictive value of sonography was 89.4% and 90.1% respectively.
Conclusion: Ultrasonography is a reliable method for the emergent evaluation of blunt abdominal trauma and can be used instead of diagnostic peritoneal lavage.

قیمت : 20,000 ريال