الگوي تغييرات مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد، 82-1377

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: اعتياد به مواد مخدر يكي از معضلات بهداشتي، رواني و اجتماعي جهان كنوني است. اعتياد به داروهاي مجاز و غير مجاز در چند دهه گذشته بسيار فراگير شده و تا كنون نزديك به هزار ماده مخدر اعتياد آور محرك زا و آرام بخش شناسايي شده است كه با روش هاي مختلفي چون خوردن، تدخين(دودكردن)، تزريق و استنشاق مورد استفاده قرار مي گيرد. آمارهاي منتشر شده سازمان هاي بين المللي(UNDCP (United Nations International Drug Control Programe، سازمان بهداشت جهاني و سازمان يونسكو حاكي از افزايش فزاينده مصرف اين مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بين كشورها در الگوي مصرف آنها است. در اين مطالعه روند تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در استان اردبيل طي پنج سال اخير بررسي شده است.
روش كار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به روش گذشته نگر انجام شد. براي به دست آوردن روند تغييرات الگوي مصرف مواد اطلاعات پرونده كل معتادان طي سال هاي 1377 ( 684 پرونده ) و سال هاي 82 – 1381 ( 341 پرونده ) به طور جداگانه بررسي و روند پنج ساله الگوي مصرف مواد به دست آمد. نتايج به دست آمده به روش آمار توصيفي و از طريق نرم افزار آماري SPSS (نسخه يازده) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد طي پنج سال اخير مصرف حشيش، شيره و ساير مواد مصرفي، كاهش و مصرف هروئين و ترياك افزايش يافته است. مصرف ترياك از 7/48% در سال 1377 به 4/67% در سال هاي 82 -1381 و مصرف هروئين از 5/8% در سال 1377 به 5/27% در سال هاي 82-1381 افزايش داشت، همچنين مصرف حشيش، شيره و ساير مواد مصرفي به ترتيب با 5/13%، 5/23% و 7/0% طي سال هاي مورد بررسي روند نزولي داشت. بيشترين كاهش مصرف طي پنج سال اخير با 5/23 % مربوط به شيره و بيشترين افزايش مصرف با 19% مربوط به هروئين بود.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه الگوي سوء مصرف مواد در استان اردبيل طي پنج سال اخير تغيير يافته وميزان مصرف ترياك و هروئين افزايش يافته است.

The Trend in Substance Abuse among Addicts Referred to Withdrawal Centers, 1998-2003
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Opium addiction is a major social, psychological and health problem in the world. In past decades addiction to legal and illegal drugs has been widespread and over 1000 kinds of narcotics have been recognized, which are used in different ways including eating, smoking, injection and inhaling. Statistics published by international organizations such as UNDCP, WHO and UNSCO indicated an increasing trend in drug abuse worldwide. The countries are different only in the pattern of drug abuse. This study investigates the pattern of drug abuse in last 5 years in Ardabil.
Methods: This is a descriptive, analytical and prospective study. To obtain the trend of substance abuse the records of all addicts in 1998 (684 cases) and 2002-2003 (341 cases) were studied. The collected data were analyzed by SPSS software (rel.11) using descriptive statistics.
Results: The findings indicated that in the last five years the use of hashish, opium extract and other substances has decreased whereas the trend of heroin and opium use has increased. The use of opium has increased from 48.07% in 1998 to 67.4% in 2002-2003. Also the heroin use has increased from 8.5% in 1998 to 27.5% in 2002-2003. Moreover, the use of hashish, opium extract and other narcotics has decreased. The highest decrease (23.5%) belonged to opium extract and the highest increase (19%) to heroin.
Conclusion: According to the results we could say that the pattern of substance abuse in Ardabil in the last five years has changed and heroin and opium consumption has increased.

قیمت : 20,000 ريال