پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي رضايت شغلي در پرستاران

فصلنامه راهبردهاي مديريت در نظام سلامت

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: پس از اجراي قانون ارتقاء بهره‌وري پرستاران، به‌درستي مشخص نيست كه اين قانون تا چه حد بر ميزان رضايت شغلي پرستاران مؤثر واقع شده است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي رضايت شغلي پرستاران پس از اجراي قانون ارتقاء بهره‌وري انجام شد.
روش پژوهش: اين مطالعه تحليلي بين 410 پرستار شاغل با استفاده از نمونه ­گيري آسان و در دسترس و بر اساس نسبت تعيين ‌شده در هر يك از بيمارستان­ ها اجرا شد. ابزار گردآوري داده ­ها، پرسشنامه تنظيم‌شده‌اي در 2 بخش اطلاعات جمعيت شناختي و ابعاد رضايت شغلي بود. داده ­ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آمار توصيفي (ميانگين و فراواني) و آمار تحليلي (رگرسيون) مورد تجزيه‌ و تحليل قرارگرفت.
يافته‌ها: بر اساس نتايج اين مطالعه بيشتر پرستاران در بخش اورژانس فعاليت داشتند و نمره رضايت شغلي پرستاران با ميانگين (12/74 ± 43/46) مورد ارزيابي قرارگرفت كه بيشترين نمره با ميانگين (18/50± 61/80) مربوط به عوامل ارتباطي و كمترين نمره با ميانگين (7/18 ± 18/90) در ارتباط با سبك مديريتي بود. در آناليز رگرسيون خطي چندگانه، پيش ­بيني كننده ­هاي مهم رضايت شغلي شامل سن، جنس و درآمد بود كه از نظر آماري معني‌دار بودند (0/00 = p).
نتيجه‌گيري: با توجه به ارتباط بين كيفيت مراقبت و رضايت شغلي پرستاران، ارزشيابي ساليانه رضايت شغلي و عوامل مرتبط با آن  به ‌منظور افزايش رضايت و بقاء بيشتر نيروي انساني، بهبود سبك مديريتي سازمان و استانداردسازي حقوق و مزايا به‌خصوص در افراد داراي سابقه كار زياد در اين حرفه تأكيد مي­ شود.
Demographic Predictors of Job Satisfaction among Nurses
Article Type: Original Article
Abstract: Background: The implementation effect of nurses' efficiency improvement law on their job satisfaction is still not clear. Therefore, the aim of this study was to investigate nurses' job satisfaction after execution of the efficiency improvement law among them.
Methods: This analytic study was carried out among 410 clinical nurses selected through a convenient and accessible sampling method and based on the assigned ratio in each of the hospitals. A questionnaire designed in 2 parts of demographic information and job satisfaction dimensions was applied to collect data. Data were analyzed using SPSS 20 software through descriptive (mean and frequency) and analytical (regression) statistics.
Results: Based on the results, most nurses were in the emergency department and their job satisfaction score was evaluated with the mean score of 43.46 ± 12.74. The highest mean scores (61.80 ± 18.50) was related to communication factors; while the lowest score (18.90 ± 7.18) was attributed to management style. In multiple linear regression analysis, important predictors of job satisfaction were age, gender, and income, which were statistically significant. (p = 0.00)
Conclusion: Regarding the relationship between care quality and job satisfaction of nurses, annual evaluation of job satisfaction and its related factors is recommended to increase the satisfaction and survival of human resources, improve the management style of the organization, and standardize the rights and benefits, especially for people with long work experience in this occupation.
قیمت : 20,000 ريال