ارتباط نابرابري جنسيتي و شاخص‌هاي مربوط به كودكان در كشورهاي با سطوح درآمد مختلف: يك مطالعه اكولوژيك

فصلنامه راهبردهاي مديريت در نظام سلامت

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: نابرابري جنسيتي نشان‌دهنده كاهش توسعه انساني درنتيجه نابرابري بين زنان و مردان است كه آسيب‌پذيري نسبت به بيماري‌ها را شكل مي‌دهد. لذا در اين مطالعه نابرابري جنسيتي در كشورهاي جهان بر اساس درآمد آن‌ها بررسي و رابطه اين نوع نابرابري با شاخص‌هاي مربوط به كودكان مورد تحليل قرار گرفت.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه اي تحليلي بود كه تمامي كشورهاي جهان را از نظر شاخص‌هاي نابرابري جنسيتي و شاخص‌هاي مربوط به كودكان مورد بررسي قرار داد. داده‌ها مربوط به سال 2013 بود كه از سايت‌هاي سازمان‌هاي بانك جهاني و ملل متحد استخراج گرديد. براي بررسي ارتباط بين متغيرها بر حسب نياز از آزمون هاي ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون تحليل واريانس يك‌طرفه استفاده شد. تحليل داده‌ها با استفاده از  نرم‌‌افزار  SPSS 20انجام گرفت.
يافته‌ها: بر اساس نتايج، تفاوت آماري معني‌داري از نظر نابرابري جنسيتي در كشورهاي با سطوح درآمد مختلف وجود دارد (0/05 p <). همچنين، بين شاخص نابرابري جنسيتي با مرگ ‌و‌ مير كودكان زير 5 سال و مرگ ‌و ‌مير نوزادان در كشورهاي با سطوح درآمدي مختلف رابطه آماري معني‌دار مثبتي وجود دارد. اين ارتباط آماري معني‌دار در مورد متغير درصد كودكان 32-12 ماهه واكسينه شده عليه سرخك در كشورهاي با درآمد بالا وجود نداشت (0/389p =  و 0/932p = ). 
نتيجه‌گيري: افزايش نابرابري جنسيتي موجب افزايش مرگ ‌و مير نوزادان و كودكان زير 5 سال شده و درصد پوشش واكسيناسيون در كودكان را كاهش مي‌دهد. اين موضوع در كشورهايي با درآمد كمتر، بيشتر است. بنابراين، براي كاهش مرگ‌ و مير كودكان فقط انجام مداخلات بهداشتي و درماني كافي نيست و بايستي به عوامل فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي توجه شده و سياست‌هاي بين بخشي تدوين و اجرا گردد.
The Relationship between Gender Inequality Index and Indicators Related to Children in Countries with Different Income Levels: An Ecologic Study
Article Type: Original Article
Abstract: Background: Gender inequality index shows reduction in human development due to inequality between men and women, which results in vulnerability to diseases. Therefore, this study aimed to investigate gender inequality in all countries with different levels of income and analyze the relationship between gender inequality index and indicators related to children.
Methods: The present ecological study assessed all countries of the world in terms of gender inequality index and indicators related to children. All countries were analyzed by census method. The collected data were related to year 2013 and were extracted from the reports of World Bank and United Nations. Spearman correlation coefficient and one way ANOVA tests were used to check the relationship between variables. Data were analyzed using SPSS 20 software.
Results: There was a significant difference in terms of gender inequality in countries with different levels of income (p < 0.05). The results further showed a significant positive relationship between gender inequality index and infants' (children younger than five years) mortality rate in countries with different income levels. No statistically significant relationship was found between gender inequality index and the percentage of children vaccinated against measles in OECD countries and non OECD countries (p = 0.932, p = 0.389).
Conclusion: Increase in gender inequality can enhance the mortality of infants and children less than five years; it also can decrease the percentage of vaccination coverage in children. However, gender inequality happens more in countries with less income. Therefore, to reduce child mortality, not only health interventions, but also socio-cultural and economic activities are required. Hence, Cross-sectoral policies should be developed and implemented.
قیمت : 20,000 ريال