بررسي نظرات اعضاي هيأت علمي در مورد عوامل انگيزشي مؤثر بر عملكرد آموزشي

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: رفتار و فعاليت هاي انسان ها ناشي از انگيزه ها يا نيازهاي آنان است. مديران با شناخت و پيش بيني انگيزه ها و نيازهاي كاركنان تحت مديريت خود مي توانند به موقع و به طور صحيح نسبت به ارضاي نيازها و انگيزه هاي آنان اقدام نموده و از نيروي انساني سازمان به نحو مطلوب در راستاي اهداف سازمان بهره وري كنند.
هدف: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه درآن عوامل انگيزشي موثر بر عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ديد آنان مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: نمونه اين پژوهش اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان (308 نفر) بودند كه 70 درصدآنها به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه پژوهشگر -¬ ساخته پس از تائيد روايي و پايايي آن استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بيشترين در صد اعضاي هيأت علمي، مذكر ( 6/85 ) و در گروه بالاتر از 40 سال (5/54) بودند. بيشترين رتبه علمي مربوط به دو گروه مربي آموزشيار و مربي (7/43) و استاديار (7/43)) بود. نتايج مربوط به سابقه كار نشان داد كه بيشترين درصد (4/42) در گروه داراي سابقه كار 20-11 سال قرار داشتند. نتايج نشان داد كه در بين عوامل انگيزش بيروني بيشترين نمره به ترتيب به "فراهم بودن شرايط لازم جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات" (X=4/62، SD=0/62 ) و داشتن امنيت شغلي (X=4/61، SD=0/69 ) و در مورد عوامل انگيزشي دروني بيشترين ميانگين نمره به ترتيب به " علاقه ذاتي به تدريس " (X=4/55، SD=0/69 ) و "داشتن نظم و ترتيب " (X=4/40، SD=0/79) تعلق گرفت.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج، گرچه از نظر مدرسان دانشگاه در مجموع هر دو نوع عوامل انگيزشي دروني و بيروني بر عملكرد آنان موثر هستند، اما اختصاص كمترين ميانگين به عوامل انگيزشي دروني و بيروني مرتبط با فعاليت هاي گروهي، نكته اي است كه بايد از سوي مديران مورد توجه قرار گيرد.

Motivational Factors Affecting Educational Performance
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Human beings behavior and activities are the result of their needs and motives. Managers by recognizing and predicting these items and on time satisfaction of them can benefit from the work force in achieving organizational goals more efficiently.
Objective: To determine motivational factors affecting educational performance from the point of view of faculty members in Kerman University of Medical Sciences
Methods: All faculty members of Kerman University of Medical Sciences (308 ones) were participated in this descriptive study. Data collection was done by a researcher-made questionnaire confirmed in regard to validity and reliability.
Results: According to the obtained results, male faculty members (85.6%) and those over 40 years old (54.5%) had the highest percents. In regard to the academic rank, the highest percent was related to instructors (43.7%) and assistant professors (43.7%). Those with 11- 20 years job experience had the highest percent (42.4%). In external motives, the highest mean scores were related to “availability of conditions for improving the level of knowledge and information (X= 4.40, SD= 0.62)” and “job security (X=4.55, SD= 0.69)” and in internal motives “inherent interest in teaching (X= 4.55, SD= 0.69)” and “being orderly (X= 4.40, SD= 0.79)” had the highest percents.
Conclusion: External and internal motives both affect the performance of faculty members and consequently the quality of academic activities in universities.

قیمت : 20,000 ريال