بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در زمينه كفايت آموزش هاي داده شده جهت دستيابي به اهداف آموزشي مصوب در بخش زنان و زايمان

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: دانشجويان به عنوان عناصر اصلي آموزش يكي از بهترين منابع اطلاعات در هر سيستم آموزشي مي باشند . يكي از مواردي كه مي توان از اين منبع اطلاعاتي بهره برد، ميزان تحقق اهداف آموزشي است.
هدف : اين مطالعه به منظور تعيين كفايت آموزش هاي ارائه شده جهت دستيابي به اهداف آموزشي مصوب از ديدگاه كارورزان پزشكي در بخش زنان وزايمان صورت گرفت .
روش كار: كليه كارورزان شاغل در سال تحصيلي 85- 84 شامل 93 نفر نمونه اين پژوهش بودند. ابزار گردآوري داده هاي پرسشنامه اي حاوي سر فصل دروس آموزش مربوط به كارورزان در بخش زنان و زايمان بود كه از كارورز خواسته شده بود در صد كفايت آموزش هاي ارائه شده در هر مورد را تعين نمايند .
يافته¬ها: از بين 93 كارورز مورد مطالعه 3/63 در صد مونث. 1/71 مجرد و 2/55 درصد ورودي قبل از سال 78 بودند . ميانگين ( انحراف معيار ± ) سن 7/ 25 سال ( 2/2 ± ) بود. 6/46 در صد كارورزان برنامه مصوب مربوط به دوره زنان و زايمان را مطالعه كرده بودند و 9/52 در صد بيان كردند كه اهداف آموزشي در ابتداي دوره در قالب طرح درس به آنها ارائه شده بود . بيشتر ين درصد كفايت آموزش گزارش شده مربوط به تعيين سن حاملگي و تاريخ زايمان بر اساسLMP (نود مميز هفت دهم درصد )، كنترل صداي قلب جنين، كنترل انقباضات رحم و حركات جنين ( 3/87 درصد) و مراقبت هاي دوران بارداري ( 6/81 درصد ) و كمتر ين در صد مربوط به خارج كردن و گذاشتن نور پلانت( به ترتيب 2/16 و 8/16 در صد ) و گذاشتن IUD ( نوزده مميز هشت دهم در صد ) بود. مقايسه ميانگين در صد كل كفايت آموزش و ميانگين دو حيطه اقدامات تشخيصي و درماني و حيطه اقدامات فوري با توجه به متغير هاي سن، سال ورود، وضعيت تاهل و جنس تفاوت معني داري را نشان ندادند. ميانگين (انحراف معيار ±) نمره كل كفايت آموزش در زمينه اقدامات تشخيصي و در ماني شامل 31 مورد، 8/55 ( 3/14 ±) و در مورد اقدامات ضروري در برخورد با موارد اورژانس شامل 8 مورد، 23/ 52 ( 1/21 ±) و داراي اختلاف معني دار بود ( 004/0=p ).
بحث ونتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه از ديدگاه كارورزان پزشكي، آموزش هاي ارائه شده در بخش زنان و زايمان در بيشتر موارد حيطه اقدامات تشخيصي – درماني و اقدامات ضروري در بر خورد با موارد اورژانس تا حدودي با اهداف مصوب تطابق دارد كه البته كافي به نظر نمي رسد .بنابراين بهبود وارتقاء كيفيت آموزش در مقطع باليني و ارزيابي مستمر آن از نظر انطباق با اهداف آموزشي و تطابق اين اهداف با نياز هاي در حال تغيير جامعه ضروري مي باشد.

The Attitudes of Kerman University of Medical Sciences Interns toward the Adequacy of Received Trainings in Achieving the Approved Educational Goals in Obstetrics & Gynecology Ward
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Students as the major part of education are one of the best sources of information in each educational system. One of the uses of this source of information is studying the achievement of educational goals.
Objective: To determine the adequacy rate of presented trainings in achieving educational goals of Obstetrics & Gynecology ward from the point of view of interns.
Methods: All interns of Kerman University of Medical Sciences in 2005- 2006 including 93 ones were enrolled into the study. Data gathering was done by using a questionnaire including the subjects of training materials in Obstetrics & Gynecology ward. Participants were asked to determine the adequacy of presented trainings for each subject.
Results: From 93 interns, 63.7% were female, 71.1% were single and 52.2% have started their medical education program before 2000. Mean age of participants was 25.7 ± 2 years. From all, 46.6% have seen the approved program of Obstetrics & Gynecology ward and 52.9% asserted that they had been informed of the educational goals at the beginning of the course. The highest adequacy rates were obtained for determining gestational age and estimated delivery date based on LMP (90.7%), fetal heart rate controlling (87.3%) and prenatal cares (81.6%), while the lowest adequacy rates were related to inserting and removing Norplant (respectively 16.8% and 16.2%) and inserting IUD (19.8%). Mean total percentage of training adequacy in two domains of diagnosis & therapeutic activities and emergency activities showed no significant difference based on age, year of enrolling, marital statue and sex. Mean total score of training adequacy in diagnostic &therapeutic domain including 31 cases was 55.8 ± 14.3 and in emergency activities including 8 cases, it was 52.23 ± 2.1 that shows a significant difference (P= 0.002).
Conclusion: From the point of view of studied interns, based on the approved educational goals, presented trainings in Obstetrics & Gynecology ward had not been adequate. Therefore improving the quality of clinical training and its continuous evaluation in order to make it compatible with educational goals and changing needs of community is necessary.

قیمت : 20,000 ريال