نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: اساتيد يكي از اركان اصلي دانشگاه ها هستند، كه نحوه عملكرد آنان در بازدهي كل نظام آموزشي نقش اساسي ايفا مي نمايد. ارزشيابي مستمر از نحوه عملكرد اساتيد كه بخشي از آن به عهده دانشجويان گذاشته شده است، در صورتي كه به طور صحيح انجام شود، مي تواند گوياي وضعيت عملكرد استاد بوده و ضمن تشخيص نقاط قوت وضعف، به عنوان عاملي كمك كننده در جهت ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي ايشان موثر باشد.
هدف: اين مطالعه به منظورتعيين روند تغييرات كيفيت آموزشي مدرسان دانشگاه علوم پزشكي كرمان صورت گرفت.
روش كار: اين بررسي مطالعه اي همبستگي است كه جامعه مورد مطالعه آن را كليه مدرسان دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه در سال هاي 1380 الي 1385 طي 8 دوره از طريق نظرسنجي از دانشجو مورد ارزشيابي قرار گرفته اند، تشكيل داده است. داده هاي معرف كيفيت آموزشي از طريق امتيازات كسب شده در نظرسنجي دانشجويان و داده هاي پژوهشي بر اساس امتيازات فعاليت پژوهشي جهت دريافت پايه سالانه جمع آوري گرديد.
يافته ها: نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه درسال هاي مورد بررسي به طور متوسط در هر سال نمره كيفيت آموزش06/0 افزايش نشان داد، كه از نظرآماري معني دار بود (0001/0=P)، ولي تغييرات نمرات پژوهش در سال هاي مذكور معني دار نبود. بين نمره كيفيت آموزش با نمره پژوهش، و نيز با مشخصات دموگرافيك مدرسان از جمله رتبه علمي و مدرك دانشگاهي و سابقه كار رابطه معني داري وجود نداشت. در حالي كه مدرك تحصيلي و رتبه دانشگاهي با نمره پژوهش رابطه معني داري را نشان دادند (به ترتيب P=0/001، P=0/003).
نتيجه گيري: نتايج مذكور حكايت از آن دارد كه احتمالا روند كيفيت آموزش در سال هاي گذشته، بر خلاف امتيازات پژوهش، در حال ارتقا بوده است كه احتمالا ارزشيابي هاي مستمر و دقيق در اين رابطه نقش موثري ايفا كرده اند. عدم مشاهده رابطه معني داري بين كيفيت آموزش و پژوهش نيز قابل توجه بوده و پيشنهاد مي شود سياست گذاران براي برنامه ريزي و نزديك نمودن آموزش و پژوهش تدابيري بينديشند.

The Trend of Alterations in the Quality of Educational Performance in Faculty Members of Kerman University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Faculty members are one of the major parts of universities whose performance has a key role in outcomes of educational systems. With continuous evaluation of faculty members, part of which done by students, real performance of faculty members with all its shortcomings and positive points would be determined and consequently it helps improving the quality of educational activities.
Objective: To determine the process of alterations in the quality of educational performance in faculty members of Kerman University of Medical Sciences
Method: This correlation study was done on all faculty members of Kerman University of Medical Sciences during 2001-2006 who had been evaluated 8 times through getting students’ opinion. Data related to the quality of educational performance were gathered through the obtained scores in students’ evaluation and data related to research activities were gathered through research activity scores assigned for annual promotion of faculty members.
Results: According to the obtained results, during the study period, the average annual increase in educational performance was 0.06 that is statistically significant (p=0.0001), but alteration in research activities during the studied period was not significant. There was no significant relation between educational performance and research activity and also demographic features of subjects such as academic rank, educational degree and job experience, while educational degree and academic rank showed significant relations with research activity score (p= 0.001, p= 0.003 respectively).
Conclusion: The present study shows an improvement in educational performance during the recent years that is probably due to continuous evaluations. Lack of significant relation between the quality of educational performance and research activity requires planning programs for bridging these two domains.

قیمت : 20,000 ريال