تأثير شاخص‌هاي منتخب بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي بر مخارج سلامت در كشور‌هاي توسعه يافته و درحال توسعه

فصلنامه راهبردهاي مديريت در نظام سلامت

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: افزايش هزينه‌هاي سلامت در بيشتر كشورهاي جهان، چالشي بزرگ را پيش روي دولت‌ها وخانوارها قرار داده است؛ به همين دليل، بسياري از پژوهش‌ها در دهة گذشته به بررسي عوامل مؤثر بر هزينه‌ها ي بخش سلامت پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين مخارج سلامت با كيفيت محيط زيست و رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و كمترتوسعه يافته بود.
 روش پژوهش: پژوهش حاضر، مطالعه اي تحليلي از نوع همبستگي است كه به بررسي تأثير برخي شاخص‌هاي زيست محيطي، بهداشتي و اقتصادي بر مخارج سلامت پرداخته است. داده‌هاي مورد نياز براي 109 كشور از سال 2011-1995 ميلادي از وب سايت‌هاي بانك جهاني و سازمان جهاني بهداشت جمع آوري شده است. داده‌هاي جمع آوري شده با استفاده از تكنيك‌هاي اقتصاد سنجي و نرم افزار  Stata 13 تجزيه و تحليل شد.
 يافته ‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه دركشورهاي توسعه يافته دسترسي به سيستم‌هاي فاضلاب بهداشتي به ميزان  3.27-, (p = 0.00) و شدت مصرف انرژي به ميزان 2.42-, (p = 0.01)بر سرانه مخارج سلامت تأثير گذار هستند. در كشورهاي درحال توسعه، دسترسي به سيستم‌هاي فاضلاب بهداشتي به ميزان 9.71-, (p = 0/00) بر سرانه مخارج سلامت تأثير گذار بود و در كشورهاي كمتر توسعه يافته هيچ متغيري، ارتباط معناداري با سرانه مخارج سلامت نداشت.
 نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، مي توان گفت سرمايه گذاري بر حفظ و بهبود كيفيت محيط زيست مي تواند منجر به كاهش مخارج سلامت شود.
The Impact of Selected Health, Environment, and Economics Indicators on Health Expenditure in Developed and Developing Countries
Article Type: Original Article
Abstract: Background: Rise in health expenditures is one of the main concerns of householders and policymakers. In this regard, many studies were conducted to assess the determinants of expenditures and environmental quality from a macroeconomic point of view. The goal of this paper was to examine the relationship of health expenditure with environmental quality and economic growth in developed, developing, and less developed countries.
Methods: This analytical and correlational study examines the impact of environmental, health, and economic indicators on health expenditure. The required data for 109 countries were collected from the World Health Organization from 1995 to 2011. The collected information was then analyzed with econometric techniques and software Stata 13.
Results: According to the results, access to sanitary sewage systems index – 3.27, (p = 0.00) and energy intensity index – 2.42, (p = 0.01) affected the per capita health expenditure in developed countries. Access to sanitary sewage systems index had effect on per capita health expenditure; - 9.71, (p = 0/00) in developing countries. However,  in less developed countries, none of the variables had significant relationship with per capita health expenditures.
Conclusion: According to the results, it can be said that investing in maintenance and improvement of environmental quality can lead to reduced health care costs.
قیمت : 20,000 ريال