اثر دگزامتازون و استرس شنا بر تعديل درد در دو روش ارزيابي درد در موش‌سوري‌

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: نتايج‌ مطالعات قبلي نشان داده‌اند كه احتمالاً گلوكوكورتيكوئيد‌ها بر تعديل درد‌هاي حاد و مزمن‌ اثر مي‌گذارند. هدف‌ پژوهش‌ حاضر بررسي‌ اثر استرس‌ حاد شنا و دگزامتازون‌ (به‌ عنوان‌‌ آگونيست‌ گيرنده‌ گلوكوكورتيكوئيدي‌ ) بردرد حاد، در دو روش ارزيابي درد(Tail flick و Hot plate) در موش‌ سوري‌ است‌ .
مواد و روش‌ها: دراين‌مطالعه تجربي‌ از 60 سر موش‌ سوري‌ نر از نژاد آلبينو در 6 گروه‌ 10 تايي‌ و با وزن‌ 25 تا30 گرم ‌در هر مدل ارزيابي درد استفاده‌گرديد. دگزامتازون‌ با دوزهاي‌ 5/0، 1 و 2 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي هركيلوگرم‌ وزن،‌ يا هم‌ حجم‌ آن‌ اتانول 2 درصد و سالين‌ به‌ صورت‌ زير جلدي30 دقيقه‌ قبل‌ از انجام‌آزمون‌ها به‌ همه‌ موش‌ها تزريق‌ شد. براي‌ ايجاد استرس‌ حيوان‌ها‌ يك‌ دقيقه‌ در آب ‌سرد (18 تا 22 درجه‌ سانتيگراد) شنا كردند. 3 دقيقه‌ بعد از استرس‌ و 33 دقيقه ‌بعد از تزريق‌ دگزامتازون‌، تمام‌ موش‌ها توسط هر دو روش ارزيابي درد مورد آزمون قرار گرفتند. ملاك‌ ارزيابي‌درد در آزمون‌
Tail flick، اندازه‌گيري‌ زماني‌ بود كه‌ حيوان‌ در اثر احساس‌ درد دم‌ خود را تكان‌ داده‌ و تابش‌ اشعه‌ قطع‌ مي‌شود كه‌ آن‌ را زمان‌ پاسخ‌ به‌ درد يا زمان ‌Latency مي‌نامند. اين‌ زمان‌ با حساسيت‌ دهم‌ ثانيه‌ توسط‌ دستگاه‌ به‌ ثبت‌ ‌رسيد. در Hot plate نيز زماني‌كه حيوان‌ شروع‌ به‌ ليسيدن‌ پاهاي‌ جلويي‌ و يا بالابردن‌ پاهاي‌ عقبي‌ (پرش‌) مي‌كرد به‌ عنوان‌ نقطه‌ پايان‌ و شاخص‌ درد در نظرگرفته‌ شده‌ است‌.
يافته‌ها: نتايج ‌ نشان‌ داد كه‌ استرس‌ آب‌ سرد و دگزامتازون‌ با دوزهاي‌ 5/0و 1 ميلي‌گرم‌ در كيلوگرم به‌ طور معني‌‌داري‌ پاسخ‌دهي‌ حيوان‌‌ها را به‌ محرك‌هاي‌ دردزا در هردو مدل‌ كاهش‌ داد (01/0>p). دگزامتازون با دوز 2 ميلي‌گرم در كيلوگرم تأثير معني‌داري نداشت، در حالي‌كه‌ اثرات‌ استرس‌ به‌ تنهايي‌ نسبت‌ به ‌دگزامتازون‌ بيشتر بود.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي‌ فوق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ استرس‌ و فعال‌ شدن‌ گيرنده‌هاي‌گلوكوكورتيكوئيدي‌ سبب‌ كاهش‌ درد حاد (افزايش‌ بي‌ دردي‌) مي‌شوند. براي‌ پي‌بردن‌ به‌ مكانيسم‌هاي‌ ضد دردي‌ استرس‌ و گلوكوكورتيكوئيدها لازم‌ است‌ مطالعات ‌و تحقيقات‌ بيشتري‌ انجام‌ گيرد.

Effect of Dexamethasone and Swimming Stress on Pain Modulation by Two Pain Assessment Methods in Albino Mice.
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Previous findings have indicated that glucocorticoids may have an important role in the modulation of acute and chronic pain. The present work investigated the effect of acute stress and dexamethasone (as a glucocorticoids, agonist) on acute pain by two assessment methods (Hot Plate and Tail Flick) in Albino mice.
Materials and Methods: In this experiment 60 Albino mice (25-30g) were divided into 6 groups. The animals were given 2 days to adapt to the experiment,s condition.Tail flick and Hot plate tests were used for evaluation of analgesic effect of the drug and stress. Dexamethasone( 0.5, 1 and 2 mg/kg) as an agonist of glucocorticoids and saline were
injected 3 minutes before the test or before the animals received stress by swiming in cold water (18 - 22ºc).The sign of pain was movement of tail in tail flick and grooming in hot plate.
Results:The findings of this study indicated that the stress of cold water and Dexamethasone (0.5 and 1mg/kg) have reduced the animals, responses to pain stimulants in both methods significantly (p<0.01). The effect of 2mg/kg Dexamethasone was not significant whereas the effects of stress alone were more than Dexamethasone.
Conclusion: The present data showed that stress and the activation of glucocorticoids, receptors reduce the acute pain. To undrestand the analgesic mechanisms of stress and glucocorticoids, further studies remain to be accomplished.