ارزيابي مقاومت آنتي بيوتيكي باسيلهاي گرم منفي جدا شده از كودكان مراجعه كننده به بيمارستان كودكان مفيد تهران

مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران

دوره 1 - شماره 1

قیمت : 20,000 ريال