بررسي اثر افزايش اوليه TNF-α بر فنوتيپ و عملكرد سلول‌هاي دندريتيك

Cell Journal (Yakhteh)

Volume 9 - Number 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بررسي اثر افزايش اوليه فاكتور آلفا نكروز دهنده تومور (TNF-α) در فنوتيپ و عملكرد سلول‌هاي دندريتيك مشتق از سلول‌هاي منوسيت خون بندناف
مواد و روش‌ها: سلول‌هاي تك هسته‌اي از خون بندناف افراد سالم جدا و به دو گروه تقسيم شدند، در هر دو گروه از محيط كشت حاوي تركيبات سايتوكايني GM-CSF, SCF, Flt3L و IL-4 استفاده شد. با اين تفاوت كه در گروه (+)TNF، به تركيبات سايتوكايني فوق ميزان 3 نانوگرم بر ميلي‌ليتر TNF-α در روزهاي 0، 7 و 14 اضافه شد، و در گروه (-)TNF، هيچ تركيب ديگري به سايتوكاين‌هاي فوق اضافه نشد. سلول‌ها در هر دو گروه به مدت 14 روز كشت شدند و سپس در روز 14 به منظور القاي بلوغ 10 نانوگرم بر ميلي‌ليترTNF-α و يا 1 نانوگرم بر ميلي‌ليتر LPS به محيط كشت اضافه شد و كشت به مدت 4 روز ديگر ادامه يافت. در روزهاي 0، 7 و14، مورفولوژي و فنوتيپ سلول‌ها توسط ميكروسكوپ نوري و فلوسيتومتري مورد بررسي قرار گرفت و عملكرد سلول‌هاي دندريتيك بالغ و نابالغ نيز توسط واكنش مختلط لكوسيتي و سنجش سيتوكاين‌هاي 12-IL و 10-IL ارزيابي شد.
يافته‌ها: هم‌كشتي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز و منوسيت‌هاي خون بندناف، سبب توليد سلول‌هاي دندريتيك با ظاهر ويلي‌دار شد كه شاخص‌هاي سلول‌هاي دندريتيك را بيان مي‌كردند. افزايش اوليه TNF-αسبب افزايش بقاي سلول‌ها در هفته اول كشت و توليد DC هاي بالغ با شاخص‌هاي بلوغ بيشتر شد كه توانايي ترشح مقادير زيادي 12-IL را دارا بودند. در عوض، افزايش TNF-α تنها به عنوان فاكتور بلوغ و در انتهاي كشت، سبب توليد مجموعه هتروژني از سلول‌هاي DC بالغ، نابالغ و سلول‌هاي بنيادي شد كه توانايي ترشح 12-IL كمتر و 10-IL بيشتري داشتند. در هر دو گروه DC بالغ سبب افزايش تكثير T آلوژن شد.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه روشي ساده و كم هزينه براي توليد سلول‌هاي دندريتيك از سلول‌هاي تك هسته‌اي خون بندناف بدون انجام مراحل دشوار تخليص سلولي ارائه شده است و مشخص شد حضور TNF در روزهاي اوليه كشت و نيز حضور ساير سلول‌هاي تك هسته اي منجر به توليد سلول‌هاي دندريتيك هموژن تر با توانايي توليد 12-IL از مسير CD14 مي‌شود. به نظر مي‌رسد TNF با اثر بر سلول‌هاي دندريتيك و منوسيتي كه در مخلوط سلولي وجود دارند، سبب ورود سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز به مسير ميلوييدي مي‌شوند و منجر به توليد سلول‌هاي دندريتيك از نوع DC1 مي‌شوند. اين روش مدلي ساده براي پيگيري پيامد تمايز سلول‌ها دندريتيك در حضور TNF-α كه در شرايط التهابي و برخي بيماري‌ها همچون آرتريت روماتوييد افزايش مي‌يابد، ارائه ميدهد.

Effects of Immediate TNF-α Exposure on Phenotype and Function of Dendritic Cells derived from Cord Blood Mono Nuclear Cells
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Effects of immediate TNF-α exposure on phenotype and function of dendritic cells (DCs) derived from cord blood mono nuclear cells
Materials and Methods: Umbilical cord blood MNCs were isolated from healthy mothers and were divided into TNF(+( and TNF (-) groups. Both were cultured using SCF, Flt3L, GM-CSF and IL-4. But, three ng/ml of TNF-α was first added in the culture of TNF(+) group. All cells were cultured for 14 days and matured with TNF-α or LPS for additional four days. Light microscopic and flowcytometric analyses were performed on days 0, 7, and 14 of both cultures. MLR and cytokines assays were used to characterize the function of immature and mature DCs.
Results: Co-culture of cord blood monocytes and hematopoietic stem cells led to the production of DCs with a characteristic veiled appearance and were consistent with a DC panel of surface markers. However, immediate exposure to TNF-α enhanced the survival of culturing cells in the first week of culture and produced mature DCs with higher maturation markers and IL-12 production. Addition of TNF-α as a maturation marker led to the production of matured DCs and also certain immature and hematopoietic stem cells with higher level of IL-10 production.
Conclusion: This study developed a simple, easy and cost effective way to generate DCs from non fractionating mononuclear cells. It seems that primitive DCs and monocytes in the MNCs are contented in the presence of TNF. This will lead different hematopoitic stem cells to myeloid pathway and results in DCs.

قیمت : 20,000 ريال