تصميم گيري باليني: راهي براي توانمندسازي حرفه اي در پرستاري

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 3 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: شرايط متغير و نامطمئن بيماران و محيط بالين، مستلزم آن است كه پرستاران تصميم‌گيران باكفايتي باشند تا بتوانند به نيازهاي مددجويان خود پاسخ دهند. در سال‌هاي اخير دولت و جامعه، پرستاران را به دليل كاهش كيفيت خدمات مورد انتقاد قرار داده‌اند ولي به ندرت ديدگاه‌ها و تجارب پرستاران در مورد عوامل اثرگذار بر نحوه كار و عملكرد آنها مورد بررسي قرار گرفته است. به همين دليل، اين مطالعه به بررسي تجارب، ديدگاه‌ها و ادراكات پرستاران ايراني درباره عوامل موثر بر فرايند تصميم‌گيري باليني در پرستاري و موانع موجود در برابر آن پرداخته است.
روش‌ها: در اين مطالعه كيفي با استفاده از روش گراندد تئوري (Grounded Theory)، تجارب و ديدگاه‌هاي پرستاران در مورد عوامل تاثير گذار بر عملكرد و نحوه تصميم‌گيري باليني آنها بررسي شد. مصاحبه‌هاي باز با 38 نفر از پرستاران و ساير اعضاي تيم سلامت و نيز 12 جلسه مشاهده و ثبت يادداشتهاي عرصه براي جمع‌آوري داده‌ها استفاده گرديد و سپس به روش تحليل مقايسه‌اي مداوم (Constant Comparison Analysis) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: پنج مقوله اصلي از داده‌ها استخراج گرديد كه نشانگر عوامل اصلي تاثير‌گذار بر تصميمات باليني پرستاران بود. از ديدگاه مشاركت‌كنندگان، برخورداري از كفايت باليني و اعتماد به نفس مهمترين عوامل دروني مؤثر بر تصميمات باليني پرستاران بوده و فرهنگ سازمان، دسترسي به ساختارهاي حمايتي و آموزش پرستاري مهمترين متغيرهاي خارجي موثر بر آن بودند.
بحث: اگرچه برخورداري از اعتماد به نفس و كفايت باليني نقش موثري در تصميم‌گيري‌هاي باليني پرستاران دارند ولي فرهنگ و ساختار سازمان مهمترين عنصري است كه ساير متغيرها را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. مديران و مربيان پرستاري مسووليت دارند تا موانع موجود را تشخيص داده و شرايطي را در سازمان ايجاد كنند كه تسهيل‌كننده تصميم‌گيري باليني توسط پرستاران باشد.

Clinical Decision-Making: a Way to Professional Empowerment in Nursing
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: The dynamic and uncertain nature of health care environment requires nurses to be competent decision makers and to respond to the clients needs. Recently, the public and the government have criticized Iranian nurses because of a low quality patient care. However, the nurses’ views and experiences concern- ing the factors affecting their clinical practice and clinical decision making have rarely been investigated. Therefore, this research tried to study the viewpoints, perceptions and experiences of Iranian nurses concerning the factors affecting their clinical decision making.
Methods: A qualitative research with Grounded theory methodology was used to study the participants’ lived experiences and their viewpoints regarding the factors affecting their clinical practice and clinical decision making. Un-structured interviews and participant observation methods were used to gather the data. Thirty eight participants were interviewed and twelve sessions of observation by taking field notes were carried out. Constant comparative analysis method was used to analyze the data.
Results: Five main categories emerged from the data, indicating the participants’ points of view. “Being competent” and “feeling self-confident” were the most important internal factors, and “organizational culture”, “nursing education”, and “supporting structures” were considered as the most important external factors affecting their clinical decision -making.
Conclusion: As participants in this research implied, although being competent and self-confident were important factors in nurses’ clinical decision making, organizational culture and structure were the core variables affecting other variables. Nurse managers and nurse educators are responsible for identifying barriers and enhancing factors within the organizational structure that facilitate nurses’ clinical decision-making.

قیمت : 20,000 ريال