اثر دو هفته مكمل ياري با اسيد آسكوربيك بر ميزان سرب خون در كارگران مواجهه شغلي با سرب

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: نقش اسيد آسكوربيك در كاهش سرب خون در شرايط مواجهه با سرب در مطالعات متعدد انساني و حيواني در چند دهه اخير مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج ضد و نقيضي خصوصاً در مورد اثر آن در خنثي‌سازي سميت سرب ارايه شده است. اين مطالعه با هدف تعيين اثرات مكمل ياري با اسيد آسكوربيك بر ميزان سرب خون در كارگران مواجهه شغلي با سرب انجام شد.
مواد و روش‌ها: در يك مطالعه تجربي (كارآزمايي باليني)، تعداد 24 نفر كارگر مرد جوشكار يك كارخانه اتومبيل‌سازي در تهران كه در معرض مقدار بالاي سرب محيطي قرار داشتند، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه 12 نفره شاهد و آزمون تقسيم شدند. به مدت دو هفته به افراد شاهد كپسول‌هاي حاوي دارونما (نشاسته) و به گروه مورد روزانه 1000 ميلي‌گرم اسيد آسكوربيك داده شد. در ابتداي مطالعه، پايان هفته دوم (پايان مكمل ياري) و هفته ششم از شروع مكمل ياري (چهار هفته بعد از اتمام مكمل ياري)، ميزان اسيد آسكوربيك خون كامل، پلاسما و ميزان سرب خون افراد اندازه‌گيري شد. تفاوت ميانگين اسيد آسكوربيك و سرب خون و هم‌چنين ميانگين سرب خون بين دو گروه مورد مطالعه، هم‌چنين بين مقادير اندازه‌گيري شده در هر سه مرحله، مشخص گرديد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه بعد از دو هفته مكمل ياري با اسيد آسكوربيك، ميانگين سرب خون كامل در گروه آزمون به طور معني‌داري نسبت به شروع مطالعه (01/0>p) و هم‌چنين نسبت به گروه شاهد (05/0>p) كاهش يافت و اين كاهش در هفته چهارم پس از اتمام مكمل ياري نيز نسبت به گروه شاهد (05/0>p) و شروع مطالعه (05/0>p) هم‌چنان معني‌دار بود.

Effect of 2-Week Ascorbic Acid Supplementation on Plasma Lead Levels in Workers Occupationally Exposed to Lead
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: The role of ascorbic acid (AA) in plasma lead reduction under lead exposure conditions, has been investigated in both human and animal studies for several decades. These studies had contradictory results, especially concerning lead toxicokinetics. This investigation has been performed to study the effects of ascorbic acid supplementation on plasma lead levels of workers who were occupationally exposed to lead.
Materials and Methods: In a randomized, double-blind, placebo- controlled clinical trial, a total of 24 men were randomly divided into two similar groups. Each group received one of the following daily supplements for two weeks; 1000mg AA in cases and placebo (starch) in controls. At baseline, at the end of the 2 week supplementation, and also 4 weeks after the end of the supplementation, plasma and total blood ascorbic-acid levels as well as plasma lead levels were measured. The differences between the ascorbic acid, blood lead as well as plasma lead levels in 2 groups and also in different stages were assessed.
Results: Results indicated that at the end of a 2 week supplementation, lead plasma levels in cases significantly decreased compared to those of the controls (p<0.05) and also to baseline levels (p<0.01). In addition, 4 weeks after the end of the supplementation, plasma levels of lead decreased significantly in case group compared to those of the controls (p<0.05) and also to baseline levels (p<0.05)
Conclusions: Using AA supplementation can be considered as a useful harmless, economical and convenient prophylactic agent for lead-exposed population.

قیمت : 20,000 ريال