بررسي كنترل درد پس از آپاندكتومي در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي اردبيل ، 1383

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: درد به صورت يك مكانيسم دفاعي براي بدن است كه به دنبال بروز آسيب در بافت هاي مختلف بدن ايجاد مي شود، بروز درد را م يتوان از اكثر زخ مهاي جراحي انتظار داشت، با توجه به نتايج كلينيكي نامطلوب ناشي از درد كه پس از جراحي ايجاد مي شود، هدف از انجام اين مطالعه بررسي كيفيت كنترل درد پس از عمل جراحي آپاندكتومي مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي به روش آينده نگر، تعداد 200 نفر از بيماران تحت جراحي آپاندكتومي به صورت تصادفي انتخاب شدند. كنترل درد، دربيماران باروش تزريق داخل عضلاني داروهاي مخدر به فاصله 8 ساعت بود.كليه بيماران در 12 ساعت پس از اتمام عمل جراحي مورد مطالعه قرار گرفته و تخمين شدت درد بر اساس درجه بندي صفر تا 10 صورت گرفت. اطلاعات لازم جمع آوري و درنرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 101 نفر (5/50%) از افراد زن وبقيه مرد بودند . در 123 نفر (5/61%) از بيماران داروي پتيدين، 51 نفر (5/25%) متادون و در 26 نفر (13%) پنتازوسين جهت كنترل درد استفاده شد. در 98 نفر (49%) از بيماران درد شديد پس از عمل جراحي وجود داشت. ميزان شدت درد در داروي پنتازوسين با 21 نفر (7/80%) بيشتر از داروهاي ديگر بود.
نتيجه گيري: با توجه به عوارض و مشكلات متعددي كه در نتيجه درد پس از جراحي آپاندكتومي در بدن ايجاد مي شود، لازم است كنترل درد در بيماران با دقت بيشتر انجام گيرد و توجه بيشتر در اين زمينه ضروري است.

Pain Control after Appendectomy in Ardabil Fatemi Hospital, 2004
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Pain acts as a defensive mechanism of body, which occurs following tissue damage. It is expected in surgical wounds. With regard to negative clinical outcomes resulting from surgery pain, this study was conducted to investigate the quality of pain control after appendectomy.
Methods: In this descriptive, cross- sectional and prospective study, 200 patients undergoing appendectomy were randomly selected. Pain control in all of the patients was managed for 8 hours using narcotics injected intramuscularly. The patients were studied during 12 hours after surgery. The rating scale of 0-10 grade was used to estimate pain severity. The collected data were analysed by SPSS.
Results: From 200 patients experiencing appendectomy, 101 (50.5%) were female and 99 (49.5%) were male. Pain was controlled with pethidine, methadon and pentazocin in 123 (61.5%), 51 (25.5%) and 26 (13%) patients, respectively. In 98 (49%) patients there was severe pain following the surgery. The most severe pain belonged to 21 (80.7%) patients who received pentazocin.
Conclusions: With regard to multiple complications and problems resulting from pain after appendectomy, careful control of pain and more attention is necessary.

قیمت : 20,000 ريال