اثر درماني ويتامين E در علايم گوارشي همراه با ديسمنوره اوليه

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: ديسمنوره از شكايات شايع در بيماري هاي زنان مي باشد كه گاهي با مشكلات گوارشي همراه است . هدف اين مطالعه بررسي اثر درماني ويتامين E بر علايم گوارشي همراه ديسمنوره اوليه نظير تهوع،استفراغ و اسهال بوده است.
روش كار: اين مطالعه به روش تجربي، تصادفي انجام گرفت. به تعداد 300 دانش آموز دختر با ديسمنوره اوليه پرسشنامه اي جهت بررسي مشكلات گوارشي ناشي از ديسمنوره اوليه ارايه گرديد و بعد از بررسي پرسشنامه 128 نفر كه علايم گوارشي همراه ديسمنوره را داشتند وارد مطالعه شدند كه 69 نفر از اين افراد در گروه مورد و 59 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند .
دو روز قبل پريود و سه روز اول پريود روزانه به گروه مورد چهار عدد قرص ويتامين E صد واحدي( 400 واحد) و به گروه شاهد چهار عدد پلاسبو به صورت جويدني به مدت چهار ماه تجوير شد . تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با بكار بردن آزمون كاي اسكوئر با ضريب اطمينان 95%(05/0 = α) انجام شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه ويتامين E در مقايسه با پلاسبو در كاهش مشكلات گوارشي همراه ديسمنوره اوليه در ماه دوم درمان تفاوت معني داري ندارد (67/0=P) در حاليكه در ماه چهارم درمان بين تأثير ويتامين E و پلاسبو در كاهش مشكلات گوارشي همراه ديسمنوره اوليه اختلاف آماري معني داري ديده شد (001/0=P).
نتيجه گيري: ويتامين E به عنوان درماني مؤثر جهت بهبود علايم گوارشي ديسمنوره اوليه از ماه دوم درمان موثر مي باشد.

The Therapeutic Effects of Vitamin E on Gastro-Intestinal Symptoms Due to Primary Dysmenorrhea
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Dysmenorrhea is a common complaint among women, which is occasionally accompanied by gastro-intestinal problems. This study was designed to consider the therapeutical effects of vitamin E on gastro-intestinal symptoms such as nausea, vomiting and diarrhea due to primary dysmenorrhea. Methods: This was an experimental randomized study. A questionnaire was given to three hundred girl students suffering from primary dysmenorrhea. Then 128 girls who had gastrointestinal symptoms accompyning dysmenorrhea entered the study. 69 subjects were assigned to case group and 59 to control group. From two days before the period until three days after it, four pills of vitamin E (400IU) daily were given to the case group and four chewing placebo were given to the control group as well, for four months. The data were analyzed by SPSS using Chi-square test.
Results: The findings showed no significant difference between the two groups in terms of gastro-intestinal symptoms after two months of treatment. But after four months of treatment there was a significant difference in the gastro-intestinal symptoms between the two groups (p=0.001).
Conclusions: Vitamin E is effective to be used after the second month of treatment to treat the gastro-intestinal symptoms in girls with primary dysmenorrhea.

قیمت : 20,000 ريال