گزارش 60 مورد استنت گذاري در بدخيمي مري و كارديا در بيمارستان امام تبريز

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماران با كارسينوم اسكواموس سل (Squamous Cell Carcinoma) مري و آدنوكارسينوم محل اتصال مري به معده (Gastroesophageal Junction) پيش آگهي بدي دارند. در مراحل پيشرفته تومور امكان درمان قطعي وجود ندارد و بيماران به تسكين علا يم به ويژه اختلال بلع براي بهبود كيفيت زندگي نياز دارند. نشان داده شده است كه تعبيه استنت در مري سريع تر بوده و با مدت اثر طولاني تر موجب تسكين علايم مي شود . طي سال هاي اخير در ايران استنت هاي خود بازشونده مري قابل دسترسي است . مطالعه حاضر با هدف گزارش نتايج اصلاح اختلال بلع با استفاده از استنت ها به ويژه انواع پلاستيكي آن با قابليت جابجايي، انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه آينده نگر در 60 بيمار مبتلا به تنگي ناشي از سرطان هاي بدخيم مري و GEJ با آناستوموزي كه طي سال هاي 1380 تا 1384 جهت تعبيه استنت به بخش آندوسكوپي بيمارستان امام تبريز ارجاع شده اند، انجام شده است. اختلال بلع پنج درجه اي، در فواصل زماني قبل از تعبيه استنت، سه روز بعد و سپس در طي مدت پيگيري متوسط 6/6 ±6/7 ماه تعيين شده است. براي تعيين محل، طول و علت تنگي، مطالعه باريمي و آندوسكوپي انجام شد . قبل از تعبيه استنت تنگي ها تا قطر 15 ميليمتر گشاد شد. در نهايت داده هاي جمع آوري شده به كمك آزمون هاي همبستگي، تي و مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها : در 12 بيمار استنت فلزي پوشش دار ،(Wallstent). در 47 مورد استنت پوشش دار قابل جابجايي (Polyflex) و در يك بيمار استنت فلزي دو جداره استفاده شد . بازشدن استنت ها در تمام بيماران موفقيت آ ميز بود . اختلال بلع به طور قابل ملاحظه اي با تمام انواع استنت ها در مقايسه با زمان مراجعه و سه روز بعد (p<0/001) و طي زمان پيگيري (p<0/05) بهبودي يافت. جابجا شدن استنت ها به طرف معده در 16 بيمار ( 32 %) مشاهده گرديد كه همگي طي1-3 ماه بعد از تعبيه انجام يا فته بود. استنت هاي قابل جابجايي با مداخله آندوسكوپيك باز شدند . رشد تومور در انتهاي استنت در چهار مورد (8%) اتفاق افتاد. بيماران به طور متوسط مدت 6/6 ± 6/7 ماه بعد از تعبيه استنت زنده بودند . در هيچ كدام از بيماران مستقيما به علت تعبيه استنت فوت اتفاق نيفتاد.
نتيجه گيري: استنت هاي خود باز شونده پلاستيكي Self Exapandable Plastic Stent) SEPS) اثر خيلي خوبي در تسكين اختلال بلع دارند. تعبيه آنها در اكثر بيماران راحت، بي خطر و موفقيت آميز بوده و با عوارض و مرگ و مير كمتري همراه است.

60 Cases of Stenting in Patients with Esophageal and Cardia Carcinoma in Imam Hospital, Tabriz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Patients with esophageal SCC and GEJ adenocarcinoma have a poor prognosis. The advanced stage tumor is not amenable to cure and requires palliation, specially to relieve dysphagia and to improve quality of life. Esophageal stenting has been shown to be faster, and longer lasting method of palliation. Esophageal expandable stents have been available recently in IRAN. The aim of this study was to report the results of our experience to relieve dysphagia by means of stents, specially plastic removable types.
Methods: This was a prospective trial in 60 patients with strictures due to malignant esophageal and /or GEJ cancers and those who had undergone anastomotic procedure during 2001 to 2005. These patients referred to endoscopy clinic of Tabriz Immam hospital for stenting. Dysphagia was scored according to a 5-point scale before stenting, 3 days after, and later during follow-up period of a mean of 7.6±6.6 months. Barium study and endoscopy were done for evaluation of site and length of stricture and its etiology. Strictures were dilated up to 15 mm before stenting. The data were analyzed using correlation test, Chi-sqare and T- tests.
Results: Covered metallic Wallstent was used in 12 patients, removable covered polyflex stents in 47 and double lumen metal stent in only one case. Stents were successfully deployed in all cases. Dysphagia improved significantly by all stent types compared with the presenting status, after 3 days (p<0001) and during follow up period (p<0.05). Distal displacement of stents was seen in 16 (32%) patients, all of which happened during 1-3 months after insertion. In polyflex stents, the way restored by endoscopic intervention. Tumor overgrowth at the end of stent was seen in 4 (8%) of the cases. Mean period of survival was 7.6± 6.6 months. In no case was the death directly attributable to the procedure.
Conclusions: Self-expandable plastic stents (SEPS), have favorable efficacy in palliating dysphagia. Their insertion is easy, with low risk and successful and associated with a lower rate of complications, morbidity and mortality in majority of the patients.

قیمت : 20,000 ريال