ارزيابي بازآرايي باي/اوليگوكلونال ژن هاي ايمونوگلوبولين و گيرنده هاي لنفوسيت T در كودكان ايراني مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد از نوع پيش سازهاي B

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران

دوره 15 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: بازآرايي كلونال ژن هاي ايمونوگلوبولين و گيرنده لنفوسيت T در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد ممكن است به شكل منوكلونال، باي يا اوليگوكلونال باشد. با توجه به مشخص نبودن الگوي باي/ اوليگوكلونال در بيماران ايراني مطالعه حاضر در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد از نوع پيش ساز هاي B انجام شد.
روش بررسي: در مطالعه آينده نگر حاضر 140 بيمار با تشخيص B-precursor ALL براي مطالعه انتخاب شدند. پس از استخراج DNA آزمايش PCR به منظور تكثير منطقه خيلي متغيرV ? ، V ? II، V ?I) TCR-?, (D?2-D?3,V?2-D?3) TCR-? Ig? IgH ) با استفاده از پرايمرهاي مشترك انجام شد. نمونه هاي روزهاي 14، 28، 45، هفته دهم تا سه ماه، شش ماه و بيش از 6 ماه نيز از بيماران تهيه شد و روشهاي زمان تشخيص براي اين نمونه ها نيز انجام شد.
يافته ها: 114 بيمار (5/90%) داراي بازآرايي كلونال درژن IgH با استفاده از پرايمرهاي مشترك نواحي CDR-III وCDR-I بودند (منوكلونال8/57%، باي كلونال 9/34% و اوليگوكلونال5/5%). الگوي كلونال Ig?-Kde در 59 بيمار ( 67%) وجود داشت (10% باي كلونال). بازآرايي كلونال TCR- ? شامل V ? II/V ? I وV ? به ترتيب در 9/64% و 3/79% از بيماران وجود داشت (باي كلونال 5%). بازآرايي V ? II شايعترين نوع (8/46%) بود. 47 (2/45%) و 11 (6/16%) نفر از بيماران به ترتيب داراي بازآرايي ( 27/7% باي كلونال، 3/4% اليگوكلونال)V?2-D?3 و D?2-D?3 (يك بيمار با الگوي باي كلونال) بودند. تفاوت معني داري بين دو گروه با بازآرايي منوكلونال و باي كلونال و نتايج پاسخ به درمان در روز 14، 28 و روز 45 تا يكسال پس از درمان وجود نداشت.
نتيجه گيري: الگوي باي/ اوليگوكلونال در ژن هاي بازآرايي شده TCR-? , IgH ، TCR-? و Ig? تقريبا مشابه گزارشهاي قبلي است و از نظر پاسخ به درمان نيز اختلاف معني داري تا زمان پيگيري بين دو گروه با بازآرايي منوكلونال و باي كلونال وجود نداشت.

Evaluation of bi/oligoclonal rearrangement of immunoglobulin and T-cell receptor genes in Iranian children suffering
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Clonal gene rearrangement of immunoglobulin and T cell receptor may have mono, bi or oligoclonal pattern. Significance of these patterns were studied at diagnosis and follow up of MRD in many countries, however, similar studies have not been conducted among Iranian patients. We investigated the bi/oligoclonal pattern and their association with quantitative and qualitative parameters especially MRD in Iranian children suffering from B-precursor acute lymphoblastic leukemia.
Materials and methods: In our prospective study, bone marrow aspirates of 140 patients with B-precursor ALLs were selected. Mononuclear cells including leukemic blasts isolated by density gradient. Having DNA extracted, hypervariable regions of IgH, IgK, TCR-? (D?2-D?3,V?2-D?3) and TCR-? (V?, V?I, V?II) were amplified by consensus primers using PCR. PCR products were analyzed after heteroduplex analysis and polyacrylamide gel electrophoresis (silver stain). The DNA sequences were compared and aligned to the sequences homologous for IgH and IgK published by Gene Bank. Bone marrow aspirates of days 14, 28 and 45, as well as months 3, and 6 were treated similarly.
Results: IgH gene rearrangements were reported in 114 (90.5%) patients using consensus primers for CDR-III and CDR-I regions (monoclonal:57.8%, biclonal:34.9% and oligoclonal:5.5%). Clonal pattern of Ig?-Kde were present in 59 cases (67%) (biclonal:10%). Clonal rearrangement of TCR-? (V?) and V?I/II were present in 79.3% and 64.9% of patients, respectively, however, only 5% of cases showed biclonal pattern. The V?II rearrangement was the most common (46.8%) type in TCR-?. 47 (45.2%) and 11 (16.6%) patients had V?2-D?3 and D?2–D?3 partial gene rearrangements, respectively. Biclonal/oligoclonal pattern were present in 13 (27.7%) and 2 (4.3%) cases with V?2-D?3 rearrangement. Only one patient had biclonal D?2-D?3 rearrangement. No significant difference regarding the quantitative and qualitative parameters and MRD was observed between the two groups.
Conclusion: Bi/oligoclonal rearrangement of IgH, IgK, TCR-? (D?2-D?3,V?2-D?3) and TCR-? (V?, V?I, V?II) genes had comparable pattern to other populations. Results of MRD study showed no significant differences between the two groups.

قیمت : 20,000 ريال