بررسي ارتباط بين استقامت قلبي‌تنفسي و كنترل پاسچر پويا با زاويه كايفوز سينه اي دانش آموزان

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: تغيير در راستاي طبيعي ستون فقرات مي­ تواند استقامت قلبي­ تنفسي و كنترل پاسچر فرد را دچار تغيير نمايد. هدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين زاويه كايفوز با استقامت قلبي­ تنفسي و كنترل پاسچر پوياي دانش ­آموزان بود.
مواد و روش ­ها: براي انجام تحقيق مقطعي حاضر 100 دانش­ آموز (48 دختر و 52 پسر) به­ صورت تصادفي و با توجه به معيارهاي ورود انتخاب شدند. استقامت قلبي­ تنفسي با استفاده از آزمون شاتل ران، كنترل پاسچر با آزمون تعادل Y و زاويه كايفوز با استفاده از خط­كش منعطف ارزيابي شدند.
نتايج: يافته­ هاي تحقيق نشان داد بين استقامت قلبي تنفسي و زاويه كايفوز ارتباط معني­ دار منفي وجود دارد. هم­ چنين، بين كنترل پاسچر پويا و كايفوز نيز ارتباط معني­ دار منفي مشاهده شد.
نتيجه ­گيري: باتوجه به يافته ­هاي تحقيق حاضر به ­نظر مي­ رسد لازم است مربيان بهداشت و ورزش مدارس با استفاده از روش ­هاي غربال­گري منظم ­دفورميتي ­هاي ستون فقرات و عوارض مرتبط با آن مانند كاهش استقامت قلبي­ تنفسي و كاهش تعادل دانش ­آموزان را مورد ارزيابي قرار دهند.

Correlation between the cardiorespiratory endurance, dynamic postural control and thoracic kyphosis angle among the students
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Any deviation in the normal spinal alignment can alter the cardiorespiratory endurance and the posture control. The aim of present study was to investigate the correlation between cardiorespiratory endurance, dynamic postural control and kyphosis angle among the students.
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on students (n=100; 48 girls and 52 boys) selected randomly according to inclusion criteria. Cardiorespiratory endurance, postural control and kyphosis angle were assessed using shuttle run test, Y balance test and flexible ruler, respectively. Normal distribution of the data was assessed using the KolmogorovSmirnov test. Data were analyzed using Pearson correlation product moment and linear regression (P≤0.05).
Results: The results showed a significant negative correlation between the cardiorespiratory endurance and kyphosis angle (P=0.012, r=-0.3.3). In addition, a significant negative correlation was observed between the dynamic postural control and kyphosis angle (P=0.003, r=-0.254).
Conclusion: According to our findings it seems mandatory for health and school's, sport coaches to screen the student's spinal deformities and evaluate its associated complications (e.g. decreased cardiorespiratory endurance and postural balance).

قیمت : 20,000 ريال