بررسي اثر ليتيوم كلرايد بر بهبود اختلال حافظه كاري و فضايي در مدل حيواني تشنج القاء شده با پنتيلن تترازول

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: حملات تشنجي مكرر منجر به آسيب نوروني گسترده و بروز اختلالات شناختي مانند زوال حافظه و يادگيري مي­ شود. تجويز مكرر يا تك دوز پنتيلن تترازول با القاء تشنج در موش ­هاي صحرايي همراه است. اين مطالعه به بررسي اثر حمايت كننده عصبي ليتيوم كلرايد بر نقص حافظه كاري و فضايي ناشي از پنتيلن تترازول مي­ پردازد.
مواد و روش­ ها: جهت القاء كيندلينگ ناشي از پنتيلن تترازول، دوز تكرار شونده (۴۰ ميلي­ گرم/كيلوگرم وزن بدن حيوان) به­مدت ۵ روز و به ­صورت درون صفاقي تزريق شد. پس از مشاهده ۵ مرحله ­تشنج، گروه­هاي PTZ+Li۲۰، PTZ+Li۴۰ و PTZ+Li۸۰ به­ ترتيب دوزهاي ۲۰، ۴۰ و ۸۰ ميلي­ گرم/كيلوگرم ليتيوم كلرايد و گروه PTZ+Saline محلول نرمال سالين را به­مدت ۱۴ روز دريافت كردند. آزمون­ هاي ماز آبي موريس و ماز Y جهت بررسي حافظه ­كاري و حافظه فضايي انجام شد.
نتايج: در مقايسه با گروه كنترل، گروه PTZ+Saline كاهش رفتارهاي تناوبي طي ماز Y و افزايش مدت زمان و مسافت پيمايش تا رسيدن به سكوي مخفي طي ماز آبي موريس را نشان داد. از طرفي، حيوانات دريافت كننده ليتيوم كلرايد، به­ ويژه در دوز حداقل، درصد بالاتري از رفتارهاي تناوبي در ماز Y، به ­همراه كاهش مدت زمان و مسافت پيمايش مسير را در ماز آبي در مقايسه با گروه PTZ+Saline نشان دادند.
نتيجه­ گيري: اثرات محافظت كنندگي عصبي ليتيوم سبب بهبود حافظه كاري و حافظه فضايي در مدل حيواني تشنج القاء شده با پنتيلن تترازول مي­ گردد.

Ameliorative effect of lithium chloride on working and spatial memory deficit in a PTZ-induced seizure model
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: The repetitive seizure attacks lead to widespread neuronal damage and cognitive deficit, e.g. memory and learning impairment. The single or repeated administration of pentylenetetrazole (PTZ) can induce seizure in rat. This study evaluates the neuroprotective effect of lithium chloride (LiCl) on PTZ-induced working and spatial memory deficit.
Materials and Methods: To induce the PTZ-kindling model, repeated doses of PTZ (40mg/kg/BW/ip) were injected for 5 consecutive days. After observing five stages of seizure, the PTZ+Li20, PTZ+Li40 and PTZ+Li80 groups received 20, 40 and 80 mg/kg/BW of LiCl, respectively and the PTZ+Saline group, received Saline for 14 days. The Morris water maze (MWM) and Y maze tests were conducted in order to investigate the spatial and working memory. 
Results: Compared to Control group, the PTZ+Saline group showed a decrease in alteration behavior in Y maze and an increase in latency time and distance to hidden platform in MWM. LiCl-treated rats, especially in the lowest dose, showed a significant higher alteration behavior in Y maze and the lower latency time and distance to hidden platform in MWM than the PTZ+Saline group.  
Conclusion: The neuroprotective effects of LiCl can ameliorate the spatial and working memory impairment in a PTZ-kindling model.

قیمت : 20,000 ريال