شيوع اختلالات تنه و ستون فقرات در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران 1379- 1377

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 2 - شماره 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اختلالات تنه و ستون فقرات نظير اسكوليوز، پشت گرد شده، عدم تقارن شانه‌ها به دلايل وضعيتي، ثانويه به اختلالات ساختماني ديگر، بدنبال بيماري‌هاي عصبي عضلاني و يا به شكل ايديوپاتيك در دوران نوجواني شيوع دارند. شناخت زود هنگام اين اختلالات با استفاده از روش‌هاي غربالگري و بررسي عوامل مؤثر، از پيشرفت آن‌ها و ظاهر شدن تغيير شكل‌هاي شديد جلوگيري مي‌نمايد. هدف پژوهش حاضر تبيين شيوع ناهنجاري‌هاي ستون فقرات و تنه در بين دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه شهر تهران بود. علاوه بر اين تعدادي از عوامل زمينه‌اي و محيطي مؤثر در بروز اين اختلالات هم مورد بررسي قرار گرفتند.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه بر روي 2075 دانش‌آموز با دامنه سني 20-13 سال (1/1 ±91/15) انجام گرفت. از اين تعداد 1160 نفر دختر و 915 نفر پسر بودند. اين دانش‌آموزان بطور تصادفي از پنج منطقه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شده بودند. تكنيك اجراي اين تحقيق به روش مصاحبه و مشاهده بود. براي هر فرد مورد آزمايش پس از ثبت مشخصات عمومي ابتدا متغيرهاي مصاحبه‌اي شامل: اندام غالب، سابقه خانوادگي اسكوليوز، سابقه درد پشت، نوع ميز و صندلي در مدرسه و نحوه انجام تكاليف در منزل با توجه به اظهارات دانش‌آموز در پرسش‌نامه ثبت مي‌شد. سپس اندازه‌گيري‌ها انجام مي‌گرفت كه شامل قد، وزن، قد نشسته، بررسي تقارن شانه‌ها و لگن، وجود اسكوليوز، پشت گرد شده و زاويه لوردوز كمري بود.
يافته‌ها: شيوع كلي اختلالات تنه و ستون فقرات 3/46% بود كه به تفكيك عبارت بودند از: عدم تقارن شانه‌ها 17%، انحراف طرفي لگن 8/7%، اسكوليوز ساختماني 4/3%، اسكوليوز وضعيتي 9/4%، پشت گرد شده 2/13%. انجام تكاليف در منزل در وضعيت دراز كشيده روي زمين سبب افزايش درصد شيوع و در مقابل استفاده از ميز تحرير سبب كاهش درصد شيوع در مقايسه با مقدار متوسط آن شده بود. در دانش‌آموزاني كه در مدرسه بر روي نيمكت مي‌نشستند، درصد اسكوليوز و پشت گرد شده در مقايسه با دانش‌آموزاني كه از صندلي يك نفره استفاده مي‌كردند بيشتر بود، اما زاويه لوردوز كمري كاهش يافته بود.
نتيجه‌گيري: به طور خلاصه براساس يافته‌هاي پژوهش حاضر، درصد شيوع اسكوليوز ساختماني با ميانگين ساير جوامع هم‌خواني دارد اما به نظر مي‌رسد كه شيوع كلي اختلالات پوسچرال تنه و ستون فقرات در جامعه مورد بررسي، در مقايسه با ساير جوامع بالاتر باشد. محققين بر لزوم اجراي مداوم و گسترده برنامه‌هاي غربالگري مدارس و هم‌چنين ارائه آموزش‌هاي لازم جهت تصحيح پوسچر و نحوه انجام تكاليف در منزل تأكيد دارند.

School Screening for Scoliosis and Trunk Asymmetries in High School Students (1999-2000),Tehran-IRAN
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: The importance of school screening for scoliosis and trunk asymmetries has now become admitted in many countries.In Iran,only afew limited studies about this subject are presented.The aim of current study was evaluation of scoliosis and some trunk asymmetries in high school students.
Subjects & Methods: During 1998-2000,a total of 2075 students (1160 girls,915 boys) aged 13 to 20 years (15.19±1.1)were examined randomizly.For each person,after collection of demographic information,we questioned about dominant limb,familial history of scoliosis,back pain history,type of chair and desk (or bench)in school and at home.The physical examinations consisted of measurment of height,weight,sitting height ,evaluation for shoulder and pelvic summetries(by use of pelvic inclinometer) and round back.In addition lumbar lordosis measured by use of flexible ruler.We marked spinal proces for assessing scoliosis.Forward bending test (Adam's)was used for differantiate between postural and structural scoliosis.
Findings:We found an overal 46.3% for trunk and spinal asymmetries.In details these results were obtained:shoulder asymmetry 17%,pelvic asymmetry 7.8%,structural idiopathic scoliosis 3.4%,postural scoliosis 4.9%,round back 13.2%.In addition,19.2% had a history of back pain.Mean of lumbar lordosis was 42.7 and 31.4 degrees in girls and boys respectively.Shoulder and pelvic asymmetries were seen in scoliotic subjects(P=0.0001).Use of bench in comparison with personalized chair increased rate of scoliosis,round back and degree of lumbar lordosis(P<0.05).
Conclusion:According to results of the present study,we can concluded that attention to these points is very important for us:1-Regular school screening programmes for scoliosis and trunk asymmetries ,2-Use of standarized chaires and desks at schools,3-Training courses for prevention and correction of bad postures in students.