فراواني استفاده نابجا از داروهاي استروييدي آنابوليك در ورزشكاران رشته بدن‌سازي شهر كرمان

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 2 - شماره 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: ورزشكاران ، به خصوص ورزشكاران رشته بدن‌سازي ، داروهاي استروييدي آنابوليك را جهت افزايش توان و رشد عضلاني و بهبود وضعيت ظاهري مورد استفاده نابجا قرار مي دهند. با توجه به نامشخص بودن فراواني مصرف داروهاي استروييدي آنابوليك، اين مطالعه جهت بررسي فراواني ميزان استفاده و نوع داروهاي مصرفي در بين ورزشكاران رشته بدن‌سازي شهر كرمان طراحي گرديد .
مواد و روش‌ها: به منظور تعيين فراواني مصرف داروهاي استروييدي آنابوليك پرسش‌نامه اي كه محرمانه بودن اطلاعات در آن گوشزد گرديده بود، توسط 202 نفر از ورزشكاران رشته بدن‌سازي شهر كرمان تكميل گرديد و اطلاعات لازم شامل مشخصات دموگرافيك (سن ، تحصيلات)، فراواني مصرف دارو ، نوع داروي مصرفي و مدت استفاده از داروهاي مذكور استخراج گرديد و داده‌ها با كمك روش‌هاي آماري آناليز گرديد .
يافته ها: فراواني استفاده از داروهاي استروييدي آنابوليك در بين ورزشكاران رشته بدن‌سازي شهر كرمان 8/18 درصد بدست آمد. ميانگين مدت زمان فعاليت ورزشي در افرادي كه از دارو استفاده مي‌كردند (8/38 ماه) به صورت معني‌داري بالاتر از گروهي بود كه از داروهاي فوق استفاده نمي‌كردند (3/14 ماه) . اكسي‌متولون پر مصرف ترين داروي مورد استفاده نابجا بود. بدين معني كه 42 درصد از ورزشكاران مصرف كننده داروهاي استروييدي آنابوليك منحصراً از اكسي‌متولون استفاده مي‌كردند. فراواني مصرف داروهاي استروييدي آنابوليك ارتباط معني داري را با سن و تحصيلات ورزشكاران بدن‌ساز نشان نداد .
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان‌دهنده مصرف نابجاي استروييدهاي آنابوليك توسط ورزشكاران رشته بدن‌سازي در شهر كرمان مي‌باشد. لذا جهت حل اين معضل مسئولين دست اندركار مسائل بهداشتي بايستي اطلاعات لازم را در رابطه با عوارض نامساعد و خطرات مصرف داروهاي استروييدي آنابوليك در اختيار ورزشكاران قرار دهند.

The Frequency of Anabolic Steroid Abuse in Bodybuilder Athletes in Kerman City
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Athletes, especially bodybuilders, abuse anabolic steroid drugs to improve their strength and enhance their muscle growth and appearance . Since the frequency of the anabolic steroid abuse was not known in Kerman city , so this study was conducted to determine the type and frequency of anabolic steroid abuse by bodybuilder athletes.
Material and Methods: To determine the frequency of anabolic steroid abuse in bodybuilder athletes in Kerman city, a confidential questionnaire which included the demographic data (age , education) , name of abused anabolic drug , duration of drug abuse, was completed by 202 bodybuilder athletes , and the collected data were analysed by routine statistical methods .
Results: The Frequency of anabolic steroid abuse by bodybuilders in Kerman city was 18.8%. The mean period of bodybuilding activity was significantly higher in those who used the anabolic drugs (38.8 months) , comparing to those who did not use any drugs (14.3 months). Oxymetholone was the most common drug used by athletes , i.e. that 42% of the abusers merely abused Oxy metholone .The frequency of anabolic steroid abuse was not related to education and age of the bodybuilder athletes.
Conclusion: The results of this study showed that anabolic steroids are abused by bodybuilding athletes in Kerman city , so the health care providers should provide more information to athletes about anabolic steroid adverse effects to solve the problem of abusing these drugs by them.