بررسي اثربخشي برنامه همگاني ايمن‌سازي عليه هپاتيت ب بر بار بيماري در ايران

مجله پژوهشي حكيم

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: عوارض كبدي بيماري هپاتيت ب از مشكلات شايع بسياري از جوامع است. به واسطه كارايي بالا و قيمت پايين واكسن، ايمن‌سازي رده هاي مختلف سني و گروه هاي پرخطر در بسياري كشورها صورت مي گيرد. با اين وجود انتخاب برنامه ايمن‌سازي پس از تولد و كودكي در كشورهاي با شرايط شيوع متوسط بيماري بايستي بر اساس برآورد مقدار اثربخشي برنامه صورت گيرد. مطالعه حاضر به منظور محاسبه اثربخشي ايمن‌سازي عليه هپاتيت ب در نوجوانان با توجه به ويژگي هاي اپيدميولوپيك بيماري در كشور انجام گرفته است.
روش كار: داده هاي اپيدميولوژيك بيماري هپاتيت ب از متون علمي، مقالات، نظر متخصصين و مدل‌سازي داده هاي موجود گردآوري و برآورد شدند. داده هاي مختلف، سير طبيعي بيماري در جامعه از زمان ابتلاي حاد تا مرگ در مدل گذر جامعه تركيب شد و پيامدهاي مختلف بيماري در افراد 15 تا 100 ساله بازسازي شدند. در نهايت اثربخشي برنامه ايمن‌سازي با محاسبه تفاضل مرگ و مير و بار بيماري هپاتيت ب بين دو حالت (با و بدون ايمن‌سازي) و بر اساس نرخ تنزيل، 3% برآورد شد. بازسازي احتمالي مونته كارلو جامعه و نيز تحليل حساسيت دو بعدي و احتمالي بر مقادير مورد استفاده در محاسبات صورت گرفت.
يافته ها: محاسبات نشان داد ايمن‌سازي نوجوانان 15 ساله در نزديك به يك ميليون نفر مرد و زن به ترتيب از مرگ 2071 و 581 نفر در اثر هپاتيت حاد، سيروز و سرطان كبد جلوگيري مي كند و سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس (YLL) را به ميزان 52% در مردان و 36% در زنان كاهش مي دهد و نيز از هدر رفتن سال هاي عمر به علت مرگ و ناتواني (DALY) حاصل از عوارض هپاتيت ب، با ارزش فعلي، 012/0 و 006/0 سال جلوگيري مي كند. بازسازي مونته كارلو جامعه نشان داد كه اين اقدام تأثير مشخص و معناداري بر سلامت جامعه مي گذارد و نيمي از مردان و يك سوم زناني را كه حداقل معادل يك سال زندگي با كيفيت را بايستي به واسطه بيماري از دست مي دادند، از ناتواني رها مي‌كند. تحليل هاي حساسيت نيز نشان داد در محدوده قابل قبول از مقادير مورد استفاده چه به تنهايي و چه در حضور يكديگر، مقدار برآورد كماكان قابل توجه مي باشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد ايمن‌سازي جوانان عليه هپاتيت ب به ميزان قابل توجهي از بار بيماري هپاتيت ب در جامعه مي كاهد. محاسبات با برآوردهاي مقدماتي هزينه چنين مي نمايد كه احتمالاً اين مداخله بسيار هزينه- اثربخش نيز مي باشد. توصيه مي شود در مطالعات آتي، ملاحظات هزينه و درمان نيز لحاظ گردد و با ساير مداخلات سلامتي مقايسه شود.

Effectiveness of adolescents' immunization against hepatitis B on burden of the disease in Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Hepatitis B is a common problem in many countries. Due to high efficacy, safety and low cost of vaccine, mass immunization has become a favorite strategy to improve population health. In this study, we tried to estimate marginal effectiveness of adolescents’ immunization program in Iran.
Methods: Epidemiologic data about of hepatitis B in Iran was gathered through literature review, expert opinion, existing resources of data and synthesis by modeling of other data. In a state transition model, different stages of disease were simulated in 15 to 100 year old individuals. Comparing the results of burden of hepatitis B with and without immunization revealed an estimate of avoidable burden of disease with intervention. Monte Carlo simulation and sensitivity analyses were done for uncertainty analysis of results.
Results: Immunization of around one million 15- year. old males and females prevents 2071 of male and 581 of female premature deaths due to acute hepatitis B, cirrhosis and hepatocellular carcinoma annually. Moreover, it prevents loss of about 52 and 36 percent of YLL (years of life lost) due to hepatitis B complications in males and females respectively. On average, it avoids loss of Disability Adjusted Life Years (DALY) of 0.012 and 0.006 years, according to present value of life. Monte Carlo simulation of populations showed that effectiveness of the intervention is quite significant and about half of males and one third of females with disability, equal to at least one year of full health, will be free. With sensitivity analyses, results were standing in acceptable limit of values in both bivariate and probabilistic calculations.
Conclusion: Our study showed that effectiveness of adolescents’ immunization against hepatitis B is quite significant. Calculation using basic estimates of cost of intervention program implies that this intervention is possibly very cost effective. For final judgment, results should be combined with cost effectiveness analysis, and compared to other interventions.

قیمت : 20,000 ريال