مقايسه اسپري بيني دسموپرسين با ديكلوفناك سديم عضلاني در تسكين قولنج كليوي ناشي از سنگ

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: قولنج كليوي ناشي از سنگ، يكي از اورژانس‌هاي ارولوژي است و هر چند كه درمان استاندارد و سنتي آن، در درجه اول مخدرها و سپس داروهاي ضد التهاب غيراستروييدي هم‌چون ديكلوفناك سديم مي‌باشد، اما در مطالعات انجام شده، از داروهاي ديگري هم‌چون دسموپرسين با شدت تأثير متفاوت نام برده شده است. در اين مطالعه اثر درماني اسپري بيني دسموپرسين با آمپول عضلاني ديكلوفناك سديم (ولتارن) در درمان قولنج كليوي ناشي از سنگ مورد مقايسه قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، 90 بيمار مبتلا به قولنج كليوي ناشي از سنگ ادراري مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت علي‌ابن‌ابيطالب (ع) رفسنجان به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند در گروه اول 40 ميكروگرم اسپري بيني دسموپرسين، در گروه دوم 75 ميلي‌گرم ديكلوفناك سديم تزريقي و در گروه سوم هر دو داروي فوق به طور هم‌زمان تجويز گرديد و پاسخ به درمان اوليه در فواصل 10، 20 و 30 دقيقه، از طريق مقايسه شبه تصويري درد (VAS) و به صورت پاسخ كامل، پاسخ نسبي و يا عدم پاسخ به درمان، تعريف و مورد ارزيابي قرار گرفت. داده‌ها از طريق آزمون آماري مجذور كاي و فيشر مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.
نتايج: در اين مطالعه 70 درصد نمونه‌ها مذكر و ميانگين سني آن‌ها 5/10±6/33 سال بود. در پايان مدت مطالعه 34 درصد به درمان پاسخ كامل و 23 درصد پاسخ نسبي و بقيه هيچ بهبودي را گزارش نكردند. بيشترين پاسخ به درمان در گروه سوم (دسموپرسين+ ديكلوفناك سديم) مشاهده شد (7/96 درصد) كه در هر سه مرحله زماني نسبت به گروه‌هاي اول و دوم به طور معني‌داري باعث بهبودي قولنج كليوي شده بود (05/0>p) و نتايج پاسخ‌هاي گروه اول (دسموپرسين) و دوم (ديكلوفناك) پس از 10 و20 دقيقه تقريباً يكسان بود هر چند كه سرعت اثر دسموپرسين در10 دقيقه اول اندكي بيش از ديكلوفناك مشاهده شد، اما پس از 30 دقيقه اثر تسكيني اسپري دسموپرسين به طور محسوسي به نسبت ديكلوفناك سديم كاهش يافت (016/0=p).
نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد اسپري دسموپرسين به تنهايي اثر سريع اما كوتاه مدت در درمان قولنج كليوي ناشي از سنگ داشته اما اگر قبل از و يا همزمان با ديكلوفناك سديم تجويز گردد اثر تسكيني قوي‌تر و طولاني‌تري در بيمار ايجاد مي‌نمايد.

Comparison of Intranasal Desmopressin Spray With Intramuscularly Injection of Sodium Diclofenac in Analgesic Therapy of Renal Colic Caused by Calculous
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Renal colic due to urinary tract calculous is one of the urology emergencies. However The traditional and standard treatment of renal colic is first narcotics and then non steroid anti inflammatory drugs (NSAIDs) drugs, but studies have shown that other drugs such as desmopressin are used with different effectiveness. This study assessed the efficacy of desmopressin nasal spray compared to sodium diclofenac in treatment of renal colic caused by calculous.
Materials and Methods: In this clinical trial study, 90 patients with renal colic due to urinary stones refferred to the emegency department of Rafsanjan Ali Ebn Abitaleb Hospital were divided randomly into three groups. Group 1 received 40µg of desmopressin nasal spray, group 2, 75 mg of sodium diclofenac intramuscularly and group 3, both desmopressin and diclofenac. Using a visual analogue scale at 10, 20 and 30 min after administering the treatments assessed pain relief that were classified to complete, Moderate, and no pain relief, respectively. The results were analyzed by X2 and Fisher test.
Results: In this study 70% of samples were male with mean age 33.6±10.5. At the end of study, 34% of patients reported complete relief, 23% moderate and, the remainders reported no Pain relief. The best response to the treatment was observed in group 3 (desmopressin + diclofenac) (96.7%) which pain relief at 10, 20, 30 min after administration was significantly higher than groups 1 and 2 (p<0.05). The pain relief was same in groups 1 and 2 after 10, 20 minutes, however the effect of desmopressine was more than diclofenac after 10 minutes but after 30 minutes pain relief in group 1 was reduced significant compare to group 2 (p=0.016).
Conclusion: It seems that nasal spray desmopressin alone has a rapid but transient on renal colic pain relief but if it is combined with sodium diclofenac, increases the sedation effect.